Vuosikertomus 2021

TUOTANTO

Ennätyksellinen määrä hyödynnettyä jätettä

Tuotannossa rikottiin vuoden 2021 aikana enemmän ennätyksiä kuin koskaan aiemmin. Hyödynnetyn jätteen määrä oli ennätyksellinen, sillä ensimmäistä kertaa laitoksen historiassa ylitettiin 200 000 tonnin raja. Tuo määrä vastaa painoltaan noin 135 000 keskikokoista henkilöautoa. Lisäksi energiantuotannossa energian kokonaismäärä ja tuotetun kaukolämmön määrä olivat ennätyksellisen korkeita. Tuotimme vuoden aikana 56 prosenttia Vaasan Sähkön kaukolämmöstä.

Vuosi 2021 oli loistava käytettävyyden osalta, sillä onnistuimme saavuttamaan parhaan tuloksen koko laitoksen historiassa.

Loistava tulos selittyy osittain huollon tarpeen siirtymisellä, jonka myötä laitoksen tuotantoa pystyttiin jatkamaan yhtäjaksoisesti puolentoista vuoden ajan. Lisäksi poikkeamia laitoksen toiminnassa oli erittäin rajallisesti. Heinäkuun lopussa tapahtunut kattilavuoto vaati huoltotoimenpiteitä muutaman päivän ajan, mutta saimme sen korjattua melko nopeasti. Kokonaisuudessaan häiriöt kestivät vuoden 2021 aikana hieman yli neljä päivää, mikä tarkoittaa tunneissa vain 101,5 tuntia. Suhteessa koko vuoden käyttöaikaan häiriöiden osuus oli ainoastaan 1,2 prosenttia. Tätä voidaan pitää loistavana tuloksena, sillä käytettävyyden nostaminen täyteen 100 prosenttiin on haasteellista yksilinjaisessa tuotantolaitoksessa.

Koronapandemia aiheutti tuotannossa epävarmuutta vuoden 2021 aikana, mutta olimme oppineet paljon toimimisesta poikkeustilanteessa jo vuonna 2020. Osasimme varautua tilanteeseen, ja lisäksi huollon siirtyminen vuodelle 2022 oli pandemiatilanteen kannalta hyvä ratkaisu. Varaosien ja tarvittavan huoltohenkilöstön hankkiminen olisi voinut osoittautua haastavaksi pandemian pahimpien jaksojen aikana.

Merkittävä projekti vuoden 2021 aikana oli tie- ja välivarastohanke.

Uusi tieliittymä mahdollistaa liikenteen ohjautumisen suoraan laitokselle Lintuvuorentien kautta. Uudessa välivarastossa tullaan varastoimaan hyödynnettävää jätettä erityisesti laitoksen vuosihuoltojen ja mahdollisten häiriötilanteiden aikana. Lisäksi alueelle rakennetaan vaaka-asema, jonka avulla tulevaisuudessa voidaan punnita myös pitkiä ajoneuvoyhdistelmiä. Hankkeen myötä pystymme välivarastoimaan jätettä siistillä, nykyaikaisella ja ympäristön huomioonottavalla tavalla. Projektin maanrakennustyöt alkoivat keväällä 2021. Kyseessä on laaja projekti, johon saimme loistavan yhteistyökumppanin, kun Sundström hyväksyttiin projektin maanrakennusurakoitsijaksi. Projekti tulee valmistumaan suurimmaksi osaksi vuoden 2022 alussa.

Tie- ja välivarastohanke on edennyt aikataulullisesti ja teknillisesti tavoitteiden mukaisesti. Viimeisimpänä hoidetaan asfaltointi ja maisemointi vuoden 2022 aikana. Kiertotalousajattelu on vahvasti läsnä hankkeen toteutuksessa, ja pyrimme hyötykäyttämään maanrakennuksessa mahdollisimman paljon alueelta löytyviä materiaaleja. Noin neljän hehtaarin kokoisella uudella välivarastoalueella olemme hyödyntäneet murskattuja kiviä rakennusmateriaalina. Lisäksi pintamaat otettiin talteen ja hyödynnettiin varastoalueen reunojen rakentamisessa. Osa pintamaasta on jopa seulottu ja käytetty sen jälkeen nurmikkoalueena. Rakennekerroksissa puolestaan hyödynnetään Stormossenin kierrätettyä betonimursketta noin 15 000 tonnia.

Westenergy numeroina 2021

 • Käytettävyys
  0
  %
 • Henkilöstö
  0
 • Käyttöaika
  0
  h
 • Hyödynnetty jäte
  0
  t
 • Sähkö
  0
  GWh
 • Kaukolämpö
  0
  GWh
 • Tuhka
  0
  t
 • Metalli
  0
  t
 • Savukaasujen puhdistusjäte (APC-jäte)
  0
  t
 • Kattilatuhka
  0
  t
 • Jätevedet
  0
 • Sade- ja sulamisvedet
  0

Case-haastattelu

Tommi Erkkilä:
Tuntityöntekijänä voi yhdistää vaivattomasti työn ja opinnot

Olen aloittanut Westenergyllä kesätyöntekijänä vuonna 2019 ja työskentelen nykyään tuntityöntekijänä laitoksen tuotannossa. Kuulin Westenergystä ensimmäistä kertaa ystävältäni, joka oli hakemassa kesätöitä yrityksestä. Opiskelin tuolloin ensimmäistä vuotta ympäristö- ja energiatekniikkaa Vaasan ammattikorkeakoulussa, joten päätin myös itse hakea kesätyöpaikkaa Westenergyltä. Tällä hetkellä olen opintojeni loppuvaiheessa ja kirjoitan opinnäytetyötäni. Kesän 2019 jälkeen olen tehnyt töitä Westenergyllä opintojeni ohella.

Opintojen ja työn yhdistäminen on tuntunut vaivattomalta, sillä työskentely on ollut tarpeen tullen erittäin joustavaa.

Työtehtäviini kuuluvat pääsääntöisesti kenttätyöt laitoksen tuotannossa. Valvon laitoksen tuotantoprosessia ja hoidan yksinkertaisia operointitehtäviä. Lisäksi tuotannossa työskentelyyn kuuluu lukuisia tietyin aikavälein suoritettavia tehtäviä, joista osa hoidetaan päivittäin, ja osa suoritetaan viikoittain tai kuukausittain. Esimerkki tuotannossa päivittäin suoritettavasta työtehtävästä on kattilapesurin käynnistys ja valvonta. Olen työskennellyt kesätyöjaksostani alkaen samankaltaisten työtehtävien parissa, mutta toisaalta opin jatkuvasti lisää jätteenpolton prosessista ja sen ohjaamisesta. Työtehtävistä on tullut oppimisen myötä aiempaa monipuolisempia. Lisäksi olen pystynyt hyödyntämään työssäni opinnoista hankittua osaamista. Erityisesti laitoksen tekniikkaan sekä ympäristölainsäädäntöön ja ympäristölupa-asioihin liittyvät opinnot ovat olleet hyödyllisiä työni kannalta.

Olen huomannut, että kiertotalousajattelu näkyy kaikessa Westenergyn toiminnassa.

Kiertotalouteen liittyen on jatkuvasti käynnissä uusia projekteja ja sen saralla pyritään jatkuvasti kehittymään. Kiertotalouden toiminnan voi havaita konkreettisella tasolla, kun tuotantoprosessin loppuvaiheessa metalli erotellaan ja toimitetaan kierrätykseen.

Pandemia-aika on lisännyt omalla kohdallani työn määrää. Toimin sijaisena esimerkiksi tuotannon henkilökunnan karanteeni- tai sairaustapauksissa. Välillä korvaajaa voidaan tarvita jopa saman päivän aikana. Toisaalta sijaisuus voi ajoittua myös useamman viikon päähän. Työhöni ei kuulu etätyötä, sillä työskentely tuotannossa vaatii läsnäoloa laitoksella. Koronapandemia on kuitenkin vaikuttanut työympäristöön myös omalla kohdallani. Töissä ei kohtaa samalla tavalla kollegoita kuin ennen pandemiaa. Sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet ja niitä on täytynyt välttää. Erityisesti toimistotyötä tekevät ovat siirtyneet etätöihin, jonka seurauksena en ole tavannut heitä samaan tapaan kuin aiemmin. Ennen koronapandemiaa aamupalaveri pidettiin joka aamu laitoksella, mutta nykyään se järjestetään etäyhteyden välityksellä.

Minulla on ainoastaan hyvää sanottavaa työskentelystä Westenergyllä. Perehdytys oli perusteellinen, ja opin työn käytännöt seuraamalla muiden työntekijöiden työskentelyä. Lisäksi sijaisuuksiin liittyvät käytänteet toimivat hyvin. Työskentelen itse osana eri vuorojen tiimejä, sillä korvaan vakituista henkilöstöä tarpeen mukaan. Mielestäni parasta työssäni on mielenkiintoinen työympäristö ja loistava työyhteisö. Pitkiä 12 tunnin vuoroja tehdään samojen kollegoiden kanssa, mikä korostaa yhteistyön merkitystä.

Työskentely Westenergyllä on kehittänyt erityisesti ongelmanratkaisutaitoa ja yhteistyökykyä. Ongelmatilanteita ratkaistaan yhdessä tiiminä.

KUNNOSSAPITO

Kunnossapitotoiminnalla luodaan edellytykset laitoksen korkealle käyttöasteelle

Käyntivarmuus ja käyttöaste olivat erinomaisella tasolla vuonna 2021. Tavoitteena kuluneelle vuodelle olivat käytettävyyden parantaminen, kustannustehokkuuden kehittäminen ja ulkopuolisten toimijoiden kilpailuttaminen telinetöitä varten.

Kunnossapidon näkökulmasta onnistuimme saavuttamaan käytettävyydessä 99,5 prosentin tehokkuuden,

eli poikkeamia oli koko vuoden aikana vain kahden vuorokauden verran. Suurimpana erona moniin aiempiin vuosiin verrattuna oli vuosihuollon siirtyminen vuodelle 2022. Tästä huolimatta teimme paljon tarpeenmukaisia töitä ja korjauksia suunnitelmien mukaisesti.

Laitoksen ikä täytyy huomioida kunnossapidossa, sillä se luo uusia tarpeita ja vaatimuksia. Pitkän tähtäimen suunnittelu ja elinkaariajattelu ovat nousseet merkittävään rooliin kunnossapidon suunnittelussa. Erityisesti ajettavuuden ja käytön kehittäminen on keskeistä laitoksen toiminnalle. Laitoksen ikääntyminen näkyy myös siinä, että vuosi vuodelta korjaustilanteissa siirrytään useammin suoraan uusimaan laitteistoa tai sen osia.

IT

IT:n toiminnot takaavat laitoksen tietoturvallisen toiminnan

Tietoturva ja kyberturvallisuus ovat nykypäivänä tärkeitä tekijöitä kaikissa teknisissä toteutuksissa, joissa tietoa liikkuu sähköisesti. Tekoäly, uudet tekniset innovaatiot ja laitteet tulevat vaikuttamaan merkittävällä tavalla toimintaamme tulevaisuudessa. Olemme valmiita uusiutumaan ja uudistamaan toiminnan prosesseja, jotta toiminta olisi tehokasta ja turvallista myös jatkossa.

Mielestämme jokaisessa projektissa on huomioitava ensin tietoturvallisuus.

Sen vuoksi päätimme vuonna 2021 nostaa IT:n omaksi osaprosessikseen toiminnassamme. Prosessin valvojana aloitti vuoden 2021 aikana IT-päällikkö Niklas Serén. Hän vastaa monimutkaisten kokonaisuuksien hallinnasta ja huolehtii laitoksen toiminnan turvallisuudesta IT:n näkökulmasta.

Internet ei nuku koskaan, joten yllättäviin tilanteisiin täytyy varautua jatkuvasti.

Prosessi vaatii jatkuvaa hereillä oloa ja nopeaa reagointia, jotta kaikki haavoittuvuudet järjestelmissä voidaan havaita ja korjata. IT on jatkuvaa ongelmanratkaisua.

Etätyöskentely on korostanut tietoturvan ja kyberturvallisuuden merkitystä entisestään. Halusimme kiinnittää erityistä huomiota etätyövälineiden ja -yhteyksien kunnossapitoon, jotta työntekijämme voivat hoitaa tehtävänsä sujuvasti. Työvälineet, tietoturva, palvelimet, tietoliikenne, laitehankinnat ja pääsyjen hallinta ovat avainasemassa toiminnassamme. Joidenkin laitehankintojen toimitusajat pidentyivät koronapandemian vuoksi, mutta pitkän aikavälin suunnittelun ansioista ongelmatilanteita ei syntynyt.

Haluamme varmistaa, että jokainen työntekijämme pystyy omassa työssään toimimaan tietoturvallisesti.

Päätimme järjestää turvavartteja ajankohtaisiin päivityksiin liittyen ja varmistaa, että henkilöstömme pysyy ajan tasalla tietoturvan tilasta. Vuonna 2021 toteutimme myös kyberturvallisuuskartoituksen yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kartoituksessa haastattelimme eri osastojen edustajia kyberturvallisuuden nykytilasta ja selvitimme mahdollisia turvallisuusriskejä. Selvityksen pohjalta laadimme suunnitelman, jonka avulla kyberturvallisuuden korkea taso voidaan varmistaa myös jatkossa.

Case-haastattelu

IT-päällikkö Niklas Serén: Ongelmanratkaisun asiantuntija

Aloitin ensimmäisen kerran Westenergyllä diplomityöntekijänä toukokuussa 2016. Saman vuoden joulukuussa valmistuin diplomi-insinööriksi Åbo Akademista, ja pian valmistumiseni jälkeen minut palkattiin töihin Westenergylle. Tämän vuoden kesäkuussa tulee täyteen jo viisi vuotta työskentelyä yrityksessä. Tehtäviini Westenergyllä kuuluu kaikki IT-toimintoihin liittyvä.

Huolehdin käyttäjätunnusten ja useiden ohjelmistojen hallinnasta sekä monien laitteiden ja lisenssien hankinnasta. Työni on pitkälti ongelmatilanteiden ratkomista.

Lisäksi työssä korostuu yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Jokainen työpäiväni on erilainen. Oma kalenterini saattaa muuttua täysin, kun jokin kriittinen kokonaisuus vaatii mahdollisimman nopeaa korjausta. Esimerkiksi ohjelmistojen tai komponenttien päivitysten yhteydessä jokin aiemmin täysin toimiva ratkaisu voi lakata toimimasta yhteensopivuusongelmien vuoksi. Westenergyn laitos on monimutkainen kokonaisuus, jota tietotekniikka ohjailee. Sen vuoksi eri tietoteknisten ohjelmistojen, toimistoverkon ja pilvipalveluiden yhdistäminen saumattomasti ja tietoturvallisesti luo oman haasteensa. Asioiden priorisointi on ajoittain haastavaa, sillä samaan aikaan voi ilmetä useampia tilanteita, joista jokainen täytyisi selvittää mahdollisimman nopeasti.

IT-ala uudistuu nopeasti. Sen vuoksi ajan tasalla pysyminen erilaisten suojausten osalta on todella tärkeää. Pyrimme parhaillaan panostamaan erityisesti kyberturvallisuuden prosesseihin.  Lisäksi työni vaatii jatkuvaa ennakoimista. Laitoksen toiminta vaatii lukuisia eri ohjelmistoja ja lisenssejä useilta eri toimijoilta. Ennakoinnin avulla pyritään varmistamaan, etteivät ohjelmistot tai mahdolliset lisenssit lakkaa yllättäen toimimasta. Nykypäivänä IT-prosessien merkitys on korostunut, vaikkakin Westenergylle niiden merkitys on ollut selvää koko laitoksen toiminnan ajan.

JÄTELAADUN TARKASTUS

Tarkastustoiminnalla raaka-aineen koostumuksesta saadaan tarkempi kuva

Hyödynnämme laitoksessamme energiana syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä, joka sisältää erilaisia materiaaleja. Pistokoeluonteisten tarkastusten avulla seuraamme raaka-aineen koostumusta, ja myös ympäristölupamme edellyttää jätelaadun tarkastustoimintaa. Jotta tuotantoprosessi toimisi mahdollisimman tasaisesti, jätelaatua tasataan murskaamalla suurikokoista jätettä ja sekoittamalla materiaaleja huolellisesti. Jätelaadun seuraaminen on tärkeää myös siitä syystä, että aivan kaikki jäte ei edelleenkään sovellu energiahyötykäyttöön. Esimerkiksi rakennusjätettä ei voi hyödyntää energiantuotannossa.

Tarkastimme vuonna 2021 yhteensä 82 kuormaa.

Kuormien tarkastamisen lisäksi olemme syventäneet yhteistyötä omistajayhtiöidemme kanssa. Vierailimme muun muassa toimitusketjujen eri pisteissä saadaksemme kokonaisvaltaisemman kuvan jätteen laadusta. Vierailujen myötä tutustuimme jätteenkäsittelylaitosten toiminnan prosesseihin ja pystymme sen ansiosta keskittymään omassa tarkastustoiminnassamme suurempiin jätevirtoihin kuin aikaisemmin. Kehitimme jätelaadun tarkastustoimintaa monipuolisesti vuoden 2021 aikana. Erityisesti toiminnan siirtyminen uudelle varastokentälle vuonna 2022 vaati paljon suunnittelua.