Vuosikertomus 2021

KIERTOTALOUSHANKKEET

KIERTOTALOUSHANKKEET

Westenergyn tavoitteena on siirtyä hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi haluamme vahvistaa edelläkävijän asemaa materiaalien hyödyntämisessä ja edistää biokaasuvetoista logistiikkaa. Kaikki kolme visiotamme tukevat vahvasti toisiaan.

Hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä

Kokonaispäästöjen hallitseminen ja hiilinegatiivisuuden saavuttaminen vaativat useita ratkaisuja pitkällä aikavälillä. Haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä hiilensidontatekniikkaa, joka tulee tulevaisuudessa olemaan jossain muodossa pysyvä osa hiilineutraalia kehitystä. Visionamme on luoda paikallisesti järkevä arvoketju, jossa suomalaiset toimijat voivat kehittää toimintaansa, ja saamme yhdessä luotua päästöhyötyjä. Toteutimme Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman selvityshankkeen AFRY:n kanssa, jonka pohjalta saimme hyvän käsityksen siitä, mitä tekniikoita ja mahdollisuuksia on olemassa hiilensidontaan liittyen. Oli tärkeää selvittää, kuinka laajassa mittakaavassa hiilidioksidin talteenotto on mahdollista ja miten se voidaan toteuttaa jäte-energialaitoksen tekniikalle sopivalla tavalla. Niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla hiilidioksidin talteenottotekniikat ovat kehittyneet erittäin nopeasti. Hiilensidontaan liittyvät projektit saavat tukea ja tekniikan kehittyminen huomioidaan, mikä on osaltaan lisännyt meidän varmuuttamme projektin tarpeellisuudesta.

Hiilineutraaliin energiantuotantoon tähtäävät toimet tulevat jatkumaan koko 2020-luvun ajan.

Pyrimme selvittämään laitoksen toimintaan parhaiten soveltuvia hiilensidonnan tekniikoita esimerkiksi simulaatioiden avulla. Lisäksi kartoitamme hiilidioksidin varastointiin ja hyötykäyttöön liittyviä ratkaisuja ja pyrimme luomaan kontakteja hiilensidontaan erikoistuneiden edelläkävijöiden kanssa. Olemme aloittaneet myös hiilijalanjälkiselvityksen, jotta voisimme saavuttaa tavoitteemme hiilineutraalista energiantuotannosta. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa kaikki hiilijalanjälkeen vaikuttavat toimet laitoksen prosesseissa. Projektin onnistuminen vaatii toimivaa yhteistyötä omistajayhtiöiden ja eri toimittajien kanssa. Jatkamme selvitystyötä vuoden 2022 aikana.

Tulevaisuudessa hiilineutraalia toimintaa edistää muun muassa EnergySampo CCU-hanke. Sen tavoitteena on edistää hiilineutraalia kehitystä Suomessa EU:n Fit-for-55-tavoitteiden mukaisesti. CCU (carbon capture and utilization) viittaa hiilidioksidin talteenottoon ja hyötykäyttöön. Hankkeen seuraavana tavoitteena on synteettisen metaanin tuotantolaitoksen suunnittelu Westenergyn laitokselle Mustasaareen. Synteettisestä metaanista on tarkoitus tuottaa liikennepolttoainetta. Laitoksessa tullaan ottamaan talteen Westenergyn savukaasuista syntyvää hiilidioksidia ja tuottamaan vetyä elektrolyysin avulla. Hiilidioksidi ja vety yhdistetään metanointiprosessissa synteettiseksi metaaniksi, joka soveltuu polttoaineen tuotantoon. Synteettisillä kaasupolttoaineilla voidaan tulevaisuudessa korvata fossiilisia polttoaineita. Haluamme olla mukana edistämässä tätä hiilineutraalia kehitystä energiantuotannossa.

Edelläkävijän asema materiaalien hyödyntämisessä

Yrityksemme tavoitteena on myös jatkossa kehittää kiertotalouden toimintaa. Olemme jo toteuttaneet useita kiertotaloushankkeita, mutta haluamme varmistaa, että arvoketjumme vastaavat myös jatkossa yhteiskunnan tarpeisiin.

Materiaalien tehokas hyödyntäminen tarkoittaa, että pyrimme löytämään ratkaisuja laitoksen prosesseissa syntyvien lopputuotteiden hyötykäyttöön.

Tällä hetkellä pohjakuona pystytään hyödyntämään täysin. Seuraavaksi haluamme selvittää, miten savukaasun puhdistusjätettä ja kattilatuhkaa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on ottaa kaikki laitoksen toiminnasta syntyvä materiaali hyötykäyttöön. Materiaalitehokkuuden kehittymisestä kertoo konkreettisella tasolla myös se, että pystymme jatkuvasti tuottamaan enemmän energiaa suunnilleen samasta määrästä jätettä. Laitoksen hyötysuhde siis kehittyy jatkuvasti. Kierrätysmenetelmien lisääntyessä haluamme tulevaisuudessa varautua vastaanottamaan yhä enemmän erilaisia materiaaleja.

Biokaasuvetoinen logistiikka

Tavoitteenamme on edistää biokaasun tuotantoa, kehittää sen jakeluverkkoa ja lisätä sen käyttöä toiminta-alueellamme.

Tulevaisuudessa haluamme varmistaa, että myös toimintaamme liittyvä logistiikka hyödyntäisi biokaasua fossiilisten polttoaineiden sijasta.

Lisäksi biokaasua on mahdollista hyödyntää apupolttoaineena Westenergyn laitoksessa. Olemme olleet aktiivisesti mukana Vaasan yliopiston johtamassa tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia biokaasun hyödyntämiseen Pohjanmaan alueella. Hanke alkoi vuonna 2020 ja jatkuu vielä vuoden 2022 aikana. Tutkimushanke on tarjonnut meille paljon tietoa siitä, miten voimme jatkossa hyödyntää biokaasua yhä enemmän laitoksen toiminnassa.

Case-haastattelu:

Green Deal: tavoitteena tukea pitkän tähtäimen suunnittelua jäte-energia-alalla

Green Deal on suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa oleva energia- ja jätealan sopimus, joka toteutuessaan toisi vakautta alaan liittyvään sääntelyyn. Tavoitteena on luoda vapaaehtoinen sopimus, jossa energia- ja jätealan yritykset ja toimialajärjestöt sitoutuvat yhdessä ympäristöministeriön kanssa tiettyihin tavoitteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi kierrätysasteeseen, jäte-energialaitosten päästörajoihin ja materiaalitehokkuuteen. Sopimus tulisi olemaan luonteeltaan pitkäjänteinen ja se määrittelisi alan sääntelyä noin seuraavan kymmenen vuoden ajan. Green Dealin vaikutus kohdistuisi erityisesti kiertotalousyrityksiin, mutta toisaalta sen vaikutukset näkyisivät koko arvoketjun toiminnassa.

Jäte-energia-alalla on paljon sääntelyä, joka on jatkuvassa muutoksessa.

Tämä luo haasteita alan yritysten pitkän tähtäimen suunnittelulle. Toimintaa on haastavaa kehittää pitkäjänteisesti ja suunnitella tulevaisuuden investointeja, jos sääntely voi muuttua nopeasti. Green Dealin avulla pyritään ratkaisemaan näitä haasteita ja tuomaan pysyvyyttä alan toimintaan.

Me Westenergyllä olemme jo aloittaneet toimia, joita sopimus toteutuessaan tulisi mahdollistamaan. Olemme laajentaneet strategista suunnitteluamme useamman vuoden ajan. Keskeisenä tavoitteena on siirtyä hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä sekä aloittaa hiilensidonta osana laitoksen toimintaa.

Olemme varautuneet jo etukäteen Green Dealin toteutumiseen laatimalla toimenpideohjelman.

Toivomme, että sopimus saadaan tehtyä, jotta sen edellyttämät toimet alalla voidaan aloittaa.

Westenergyn informaatikko Juha Ripatti huolehtii monista Green Dealiin liittyvistä yhteyksistä Westenergyllä. Hänen vastuullaan on viestiä aiheesta yrityksemme sisällä ja pitää henkilökuntamme perillä sopimuksen suunnittelun edistymisestä. Green Deal -sopimukseen liittyvä valmistelu on merkittävä osa hänen työtehtäviään Westenergyllä.

Meillä ja monilla muilla alan yrityksillä on kunnianhimoisia tavoitteita puhtaampaan energiantuotantoon liittyen. Suuret tavoitteet vaativat kuitenkin myös mittavia investointeja, joiden toteuttaminen on haastavaa, jos toimintaa voidaan suunnitella ainoastaan muutamien vuosien sykleissä. Sopimukset, jotka luovat pitkäaikaista näkymää ja mahdollistavat sen myötä erilaisten uusien ratkaisujen kokeilemisen, ovat toimintamme kannalta merkittävässä asemassa.

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYS

Koko henkilöstö mukana työturvallisuuden kehittämisessä

Tavoitteenamme on luoda mahdollisimman turvallinen ja viihtyisä työympäristö koko henkilöstölle. Vuonna 2021 ei sattunut yhtään työtapaturmaa, joten saavutimme tavoitteemme työturvallisuuden osalta. Koronarajoitusten vuoksi jouduimme siirtämään osan turvallisuuskoulutuksista myöhempään ajankohtaan, mutta pyrimme järjestämään koulutukset mahdollisuuksien mukaan. Olemme painottaneet turvallisuuden kehittämisessä aina työntekijöiden osallistumista. Erityisesti turvallisuushavaintojen avulla olemme vuosien mittaan onnistuneet jatkuvasti kehittämään toimintaamme. Halusimme kuitenkin vuoden 2021 aikana kehittää yrityksemme havainnointikulttuuria entisestään, minkä seurauksena siirryimme turvallisuushavainnoinnissa määrällisestä painotuksesta laadulliseen painotukseen. Turvallisuushavaintoja tehtiin sen seurauksena vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta ne olivat aiempaa kattavampia.

Vuoden 2021 aikana tehtiin yhteensä 66 turvallisuushavaintoa työturvallisuuden edistämiseksi.

Turvallisuushavainnoinnissa otimme käyttöön keihäänkärkistrategian. Keskitymme jatkossa vuosittain yhden toimialueen turvallisuushavaintoihin ja pyrimme löytämään niihin ratkaisuja. Vuonna 2021 valitsimme havainnoitavaksi toimialueeksi jätteentoimitukset ja kuljettajien perehdyttämisen. Toteutimme vastaanottohallissa viikon mittaisen tehotarkkailujakson turvallisuusalan osaajan kanssa. Tarkkailun tuloksista saimme arvokasta tietoa, jota voimme jatkossa hyödyntää turvallisuuden kehittämiseen jätteen vastaanotossa. Lisäksi uudet liikennöintireitit laitosalueella ja uusi varastoalue toivat uusia tehtäviä turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyen.

 • Työtapaturmia
  0
 • Henkilöstön sairauspoissaolo
  0
  %
 • Turvallisuushavaintoja
  0

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön kehittymiselle ja uuden oppimisille luodaan hyvät edellytykset

Haluamme tukea työntekijöidemme ammatillista kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Laadimme henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat yhdessä jokaisen työntekijän kanssa. Suunnitelman avulla voidaan selvittää, millä osa-alueilla työntekijät haluaisivat syventää osaamistaan entisestään. Lisäksi vuosittaiset tavoitekeskustelut tukevat omalta osaltaan koulutustarpeiden kartoittamista. Haastavinta vuoden aikana oli koulutusten järjestäminen tarkkojen koronatoimien vuoksi. Työntekijöiden terveys on ensiarvoisen tärkeää, joten pyrimme huolehtimaan osaamisen kehittämisestä tilanteen sallimissa rajoissa.

Vuoden 2021 aikana järjestimme koulutuksia ja webinaareja etäyhteyksien avulla.

 Työilmapiirin kehittäminen on ollut ajoittain haastavaa koronarajoitusten vuoksi. Työkavereiden kohtaaminen ja kuulumisten vaihtaminen ei ole ollut mahdollista samaan tapaan kuin ennen pandemiaa. Onneksi pystyimme kuitenkin järjestämään yhteisen liikuntapäivän toukokuussa, jolloin koronatartunnat olivat laskussa. Tutustuimme ulkona frisbeegolfiin koronarajoituksia ja suosituksia noudattaen. Lisäksi kehitimme laitoksen kuntosalia vuoden aikana uusilla laitteilla motivoidaksemme henkilökuntaa pitämään huolta hyvinvoinnistaan.

Henkilöstölle kertyi vuoden 2021 aikana yhteensä noin 80 koulutuspäivää.

Case-haastattelu

Projektityöntekijä Camille Dubost: Joustavaa työtä yli kielirajojen

Kuulin ensimmäistä kertaa Westenergystä Erasmus-vaihtovuoteni aikana. Olin vaihto-opiskelijana Vaasan ammattikorkeakoulussa vuonna 2018, ja vierailimme Westenergyn laitoksella osana opintojani. Sain jo vaihtojakson aikana Suomesta erittäin positiivisen kuvan. Tämän jälkeen palasin Ranskaan ja opiskelin insinööriksi Troyesin teknillisessä yliopistossa. Opinnot sisälsivät pakollisen harjoittelujakson ulkomailla. Tuolloin mieleeni palasi välittömästi Westenergy, sillä halusin työskennellä tulevaisuudessa kestävän kehityksen parissa. Päätin hakea paikkaa Westenergyltä, ja tulin lopulta valituksi.

Odotin työskentelyn suomenkielisessä yrityksessä olevan haastavampaa kuin mitä se todellisuudessa oli. Kaikki dokumentit ovat suomeksi, mutta koin saavani aina apua joko kääntäjiltä tai kollegoiltani.

Yllätyin siitä, kuinka hyvin kaikki puhuivat englantia!

En tuntenut itseäni ollenkaan ulkopuoliseksi, ja minut otettiin aina mukaan keskusteluihin. Opin myös paljon lisää suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista. Halusin ottaa kaiken irti tilaisuudesta työskennellä yrityksessä, jossa ei puhuta äidinkieltäni. Jouduin menemään mukavuusalueeni ulkopuolelle, mikä kehitti kykyäni sopeutua uusiin tilainteisiin.

Sain Westenergyllä ensimmäiset kokemukseni etätyöstä, sillä aloitin työskentelyn koronarajoitusten aikana. Selkeän aikataulun laatiminen työpäiville tuntui aluksi haastavalta, kun työskentely tapahtui kotoa käsin. Lisäksi koin alussa itseni hieman yksinäiseksi ja kaipasin keskustelua uusien kollegoideni kanssa. Huomasin, kuinka tärkeää vuorovaikutus työkavereiden kanssa on myös motivaation näkökulmasta. Kun pääsin yli näistä alun haasteista, aloin todella nauttia työtehtävistäni.

Olen saanut tehdä töitä monenlaisten teemojen parissa, esimerkiksi PVC-muovijätteen käsittelyratkaisuihin ja sidosryhmäanalyysiin liittyen. Lisäksi olen päivittänyt Westenergyn verkkosivuja ja kehittänyt yrityksen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Tehtävät ovat kehittäneet muun muassa luovuutta, itsenäisyyttä, täsmällisyyttä ja päätöksentekokykyä. Insinööritaustani huomioiden osa työtehtävistäni on ollut minulle verrattain uusia ja erilaisia. Olen opetellut luomaan sisältöjä, jotka tavoittaisivat ja puhuttelisivat ihmisiä. Olen huomannut, että sisällön tuottaminen sosiaaliseen mediaan ei ole niin helppoa, kuin miltä se ensisilmäyksellä usein vaikuttaa.

Työskentely Westenergyllä on ollut valaiseva kokemus.

Jo teini-ikäisenä tiesin, että tulevaisuudessa haluan olla muuttamassa yhteiskunnan kehitystä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Nyt olen ymmärtänyt, mitä työskentely yhteisen planeetan puolesta todella tarkoittaa. Tiedän, että se on tehtävä, johon haluan tarttua myös tulevaisuudessa. Lisäksi työskentely Westenergyllä on saanut minut tuntemaan itseni vahvemmin Euroopan kansalaiseksi kuin aiemmin. Työn aloittaminen kotimaan ulkopuolella vaatii rohkeutta, mutta palkintona se avartaa ajattelua. Tunnen olevani avoimempi, tavoitteellisempi ja määrätietoisempi kuin ennen. Haluan todella päättäväisesti osallistua puhtaamman ja kestävämmän maailman kehittämiseen. Olen todella kiitollinen kaikesta siitä kokemuksesta, jota työskentely Westenergyllä on tarjonnut minulle.

YMPÄRISTÖ

Vastuu ympäristöstä on toimintamme keskiössä

Ympäristön näkökulmasta vuosi 2021 oli erittäin onnistunut. Erityisen positiivista oli se, että

ympäristöhäiriöiden määrä jäi koko vuoden osalta yhteen tapaukseen.

Onnistuneen tuloksen taustalla on savukaasupesuri, joka on uusin lisä savukaasujen puhdistuslaitteistoon. Se osoittautui edelleen erittäin tarpeelliseksi laitoksen toiminnassa.

Koronapandemia ei vaikuttanut merkittävästi ympäristöpuolen toimintaan. Työskentely oli sujuvaa, vaikka työnteon tavat ovat muuttuneet. Kemikaalitoimitukset sujuivat ongelmitta vuoden 2021 aikana, eikä kemikaalien saatavuudessa ollut haasteita. Saatavuuden varmistaminen on korostunut pandemian alusta lähtien. Jonkin kemikaalin loppuminen, esimerkiksi savukaasun puhdistuksessa, saattaisi aiheuttaa laajoja ongelmia laitokselle.

Kemikaalien saatavuuden varmistaminen on näin ollen merkittävä osa varautumista pandemian aikana.

Keväällä 2021 saimme ympäristöluvan uudelle välivarastokenttähankkeelle. Kenttä on jo rakennusvaiheessa tuonut uusia työtehtäviä ja tulee tuomaan niitä myös tulevaisuudessa. Projektia valvottiin suunnitelmien mukaisesti ja ympäristötekijät huomioiden. Alustavia töitä vaati hankkeessa hyödynnetty jäteperäinen rakennusaine eli uusiokäytetty betonimurske Stormossenilta. Hankkeeseen liittyvät suunnitelmat ja uusiomateriaalin käyttö ovat ELY-keskuksen hyväksymiä. Välivarastokentälle siirretään myös jätelaadun tarkastustoiminta. Olemme suunnitelleet ja kehittäneet tätä muutosta hankkeen edetessä. Uuden alueen tuomien vaatimusten myötä päivitimme myös jätevesisopimusta Stormossenin kanssa. Sopimuksen pohjalta suunniteltiin näytteenottojärjestelmä alueen vedenlaadun tarkistamiseksi. Projekti on sujunut hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Teimme ympäristölupahakemuksen jätteenpolton BAT:iin (Best Available Technology) liittyen. Jätteenpolton BAT-päätelmien pohjalta tulevat voimaan uudet päästöraja-arvot, joita on noudatettava vuoden 2023 loppuun mennessä. Olemme varautuneet muutokseen jo ennalta savukaasupesurin avulla. Sen ansiosta olemme jo saavuttaneet kiristyvät päästöraja-arvot.

Ilmanpäästöjen seurannan lisäksi toimintaa tarkkaillaan vuoden aikana useilla muillakin mittauksilla, jotta voimme varmistaa, että toimintamme on ympäristösäädösten mukaista. Savukaasupesurin käytöstä muodostuvasta lauhdevedestä sekä alueen pinta- ja pohjavesistä otetaan säännöllisesti näytteet. Lisäksi olemme mukana Vaasan kaupungin yhteisessä ilmanlaaduntarkkailussa, ja laitoksen ilmanpäästöjen vaikutuksia ympäristöön tutkitaan sammalpallotutkimuksen avulla. Läheiseltä suojelualueelta löytyvän ja tarkkailtaviin lajeihin kuuluvan haavanhyytelöjäkälän esiintyvyyttä seurataan ulkopuolisen tarkkailijan toimesta.

Alta näet jatkuvatoimisten mittausten tulokset vuodelta 2021.

Kertaluontoisten mittausten tulokset 2021