Vuosikertomus 2021

Tehokkaan energiantuotannon avulla kohti puhtaampaa ja kestävämpää maailmaa

 

Vuosi 2021 oli Westenergylle ennätyksellinen monella mittarilla. Energiamarkkinoilla vuotta 2021 leimasi sähkön hinnan merkittävä nousu Euroopan laajuisesti. Lisäksi koronapandemia haastoi edelleen yrityksiä ja toi epävarmuutta yritystoimintaan. Olemme kuitenkin vuoden 2021 aikana huolehtineet merkittävästä yhteiskunnallisesta tehtävästämme ja olleet omalta osaltamme rakentamassa puhtaampaa ja kestävämpää maailmaa.

Vaikeassa maailmantilanteessa on tärkeää, että energiantuotanto ja jätehuolto toimivat moitteettomasti.

Henkilökuntamme on tehnyt arvokasta työtä haastavassa pandemiatilanteessa ja selvinnyt loistavasti vaikeista ajoista. Heidän työpanoksensa ansiosta laitoksen toiminta on pystynyt kehittymään aivan uudelle tasolle. Haluamme kiittää heistä jokaista arvokkaasta työstä kuluneen vuoden aikana.

Laitoksen ajoaika oli pidempi kuin aiemmin, sillä vuosihuolto siirtyi vuodelle 2022. Saavutimme uusia ennätyksiä myös energiantuotannossa ja jätteen hyödyntämisessä. Laitoksen tuottavuus parani, ja onnistuimme samalla pienentämään kustannuksia. Lisäksi käyttö- ja hyötysuhde olivat erittäin korkealla tasolla. Onnistuimme siis saavuttamaan asettamamme tavoitteen energiamäärien ennätyksistä. Haluamme kiittää omistajayhtiöitä tuesta ja mutkattomasta yhteistyöstä. Heidän avullaan olemme yltäneet ennätyksellisiin saavutuksiin vuonna 2021.

Edellinen vuosi 2020 opetti meille paljon työskentelystä poikkeuksellisessa pandemiatilanteessa. Tämän ansiosta osasimme reagoida vuoden 2021 aikana muuttuviin tilanteisiin nopeasti, vaikka pandemia aiheutti yhä epävarmuutta yrityksemme toiminnassa. Pandemian pahimmissa vaiheissa jouduimme turvautumaan äärimmäisiin toimiin voidaksemme tukea parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöidemme ja heidän läheistensä terveyttä ja varmistaaksemme laitoksen toiminnan jatkuvuuden. Olemme joutuneet muun muassa rajoittamaan eri vuoroissa ja laitoksen eri toiminnoissa työskentelevien työntekijöiden kohtaamisia. Onneksi henkilökuntamme terveys pystyttiin turvaamaan, ja karanteenit aiheuttivat vain muutamia poissaoloja. Olemme vahvistaneet varahenkilöstöverkostoa osaavilla sijaisilla, jotta sairaus- ja karanteenitapauksissa pystymme sujuvasti löytämään korvaavia tekijöitä tuotantoon. Pandemia pakotti siirtämään tilaisuuksia ja koulutuksia, mutta onnistuimme toimivien etäyhteyksien ja -työvälineiden avulla pitämään yhteyttä toisiimme.

Tavoitteemme on olla hiilinegatiivinen vuoteen 2030 mennessä.

Meillä Westenergyllä on vahva tahtotila pitkäjänteiseen strategiasuunnitteluun. Tällä hetkellä suunnittelemme kehitystä jo 2030-luvulle saakka. Strategiatyömme on yhteydessä EU:n Fit-for-55-säädösehdotuksiin, joiden tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon nähden. Tätä tavoitetta tukee myös EnergySampo CCU-hanke, joka mahdollistaa tulevaisuudessa Westenergyn laitoksessa syntyvän hiilidioksidin hyödyntämisen liikennepolttoaineen valmistuksessa. Hankkeen puitteissa Westenergyn laitokselle suunnitellaan synteettisen metaanin tuotantolaitoksen rakentamista.

Energia-, jäte- ja ympäristöasioissa päätöksenteolla ja säädöksillä on erittäin merkittävä rooli. Alan toimijat ovat riippuvaisia sääntelystä, sillä se ohjailee pitkälti kehityksen suuntaa alalla. Jätehuollon Green Deal luo vaikutusmahdollisuuksia, suuntaa katseen tulevaisuuteen ja auttaa yrityksiä ilmasto- ja kiertotaloustavoitteisiin pääsemisessä. Jätelain muutokset helpottavat kiertotaloustavoitteiden saavuttamista myös Westenergyllä. Muun muassa erilliskeräyksen vaatimukset ovat nousseet, minkä toivotaan lisäävän kierrättämistä yleisesti.

Kierrätys ei ole vastavoima energian hyödyntämiselle, vaan ne tukevat toisiaan.

Kierrätyksen lisääntyessä myös kierrätyslaitosten rejekti eli kierrätykseen kelpaamaton aines lisääntyy. Näiden materiaalien hyödyntäminen on kiertotalousajattelun mukaista.

Aiemmin energian hinta on ollut vakaa ja melko helposti ennustettavissa. Kuitenkin markkinoiden muuttuessa niin radikaalisti kuin vuoden 2021 aikana on energian hinnan luotettavuus kärsinyt. Tämä puolestaan tuo monenlaisia haasteita energia-alalle, sillä epävarmuuden myötä myös investoinneista tulee aiempaa haastavampia. Toimitimme kuitenkin vuoden aikana 56 prosenttia Vaasan Sähkön kaukolämmöstä. Kiitämme Vaasan Sähköä toimivasta yhteistyöstä.

Ukrainan kriisi luo tulevaisuudessa epävarmuutta energiamarkkinoille, mikä voi näkyä energian hinnan vaihteluina. Toisaalta kriisi saattaa luoda paineita nopeuttaa siirtymää uusiutuvan energian käyttöön. Kriisillä ei ole välittömiä vaikutuksia Westenergyn toimintaan, mutta selvitämme tulevia pidemmän aikavälin vaikutuksia toimintaamme. Olemme valmistautuneita muutoksiin. Tulemme jatkossakin tekemään paljon töitä ilmasto- ja kiertotaloustavoitteidemme saavuttamiseksi. Haluamme omalla panoksellamme viedä jäte-energia-alaa eteenpäin kohti ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja. Alan kehittäminen vaatii muutoksia ja erityisesti investointeja tulevaisuuteen. Jatkamme kunnianhimoista työtämme kiertotalous- ja ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi vuonna 2022.

Olli Alhoniemi
Toimitusjohtaja