Vuosikertomus 2021

Toimintakertomus 1.1. – 31.12.2021

Westenergy Oy on merkitty kaupparekisteriin 1.1.2008. Yhtiön kaupparekisterinumero on 2165379 – 9 ja kotipaikka on Mustasaari. Yhtiön omistavat Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy ja Vestia Oy. Kulunut tilikausi oli yhtiön kolmastoista. Westenergyn päätoimiala on jätteenpolttolaitoksen ylläpitäminen. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä jaa osinkoja.

Yhtiö on rakennuttanut kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen energiahyödyntämiseen ja jalostamiseen erikoistuneen laitoksen omistamalleen tontille Mustasaaren Koivulahdessa ja myy osakkailleen palvelua omakustannusperiaatteella. Laitoksen tuottama energia jalostetaan yhteistyökumppanin Vaasan Sähkö Oy:n omistamassa laitekokonaisuudessa sähköksi ja kaukolämmöksi. Laitos valmistui ja otettiin käyttöön elokuussa 2012.

Vuoden 2021 aikana Westenergy Oy:n laitoksella pyrittiin edelleen kehittämään käytettävyyttä ja korkeaa hyötysuhdetta. Tavoitteeksi asetettiin yhtämittaisen ajojakson kasvattaminen 16 kuukauden mittaiseksi. Pitkäjänteinen työ laitoksen käytettävyyden kehittämiseksi näyttääkin tuottavan tulosta. Laitoksen vuosihuoltoseisokki on pystytty siirtämään vuoden 2022 keväälle eli vuoden 2021 aikana ei ole tarvinnut laitosta pysäyttää huoltoseisokkiin. Tämä huoltovälin kasvattaminen on merkittävä kehitysaskel. Kun vuosi 2021 sujui ilman merkittäviä häiriöitä, niin sekä jätteen hyödyntämisessä että energian tuotannossa tehtiin uudet vuosiennätykset. Tällä kaikella oli tietysti taloudellisesti suuri merkitys yhtiölle.

Yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtui pääasiassa siitä, että pystyttiin ajamaan laitosta läpi vuoden, jolloin myyntivolyymit kasvoivat ja kustannukset jäivät pienemmiksi. Toinen liikevaihtoa merkittävästi kasvattanut asia oli sähkön hinta. Sähkön hinta oli vuoden 2021 aikana merkittävästi arvioitua ja edellisiä vuosia korkeampi. Sähkön toimitusmäärät jäivät aavistuksen odotetusta, pääasiassa kaukolämmön toimitusten kustannuksella, joten taloudellisesti tällä ei ollut Westenergylle merkitystä. Vuoden aikana hyödynnettiin myös hukkalämmön varastointia.

Koronapandemia vaikutti myös Westenergyn toimintaan. Erilaiset rajoitukset tulivat vuoden mittaan tutuiksi, mutta Westenergy on toistaiseksi selvinnyt pandemian kynsissä ihan hyvin. Taloudellisesti pandemia on merkinnyt aavistuksen pienempiä kustannuksia, koska erilaisia koulutuksia, tilaisuuksia, matkoja yms. ei ole voitu järjestää.

Pohjakuonaa syntyi ja käsiteltiin edellisvuosien mukaisesti. Kehitystyö pohjakuonan jatkojalostamisen osalta on tuottanut tulosta vuosien saatossa yhteistyökumppaneidemme Lakeuden Etappi Oy:n ja Suomen Erityisjäte Oy:n kanssa. Pohjakuonan käsittely sekä siihen liittyvät toimintamallit ovat edelleen tehostuneet ja siihen liittyviä kustannuksia on saatu pienemmiksi. Pohjakuonan käsittelystä on kuluneen tilikauden aikana vastannut Suomen Erityisjäte Oy.

Korkea käytettävyys ja hyötysuhde heijastuivat myös ylläpitokustannuksiin. Ylläpitokustannukset olivat merkittävästi aikaisempia vuosia pienemmät. Tähän vaikutti merkittävästi juuri se, että laitosta pystyttiin ajamaan yhtäjaksoisesti aiempaa pidempi aika. Hyvä ajettavuus näkyy myös muissa muuttuvissa kustannuksissa, jotka ovat kautta linjan aiempaa matalammat. Kiinteät kustannukset olivat myös aikaisempaa pienemmät ja alittivat arvioidun. Rahoituskulut pienenivät edellisvuoteen verrattuna. Koronaepidemia aiheutti myös hallinnollisten kulujen kuten matka, koulutus ja eräiden palvelujen osalta huomattavia säästöjä. Tämä tietysti seurausta erilaisista rajoituksista valtakunnassamme.

Tilikauden 2021 aikana yhtiön tekemien investointien arvo oli yhteensä 4,39 meur. Merkittävin investointi vuoden 2021 aikana oli jätteen välivarasto- ja tiealueinvestointikokonaisuus. Tämä investointi valmistuu lopullisesti vasta vuoden 2022 kevään aikana. Kyseistä investointia varten yhtiö on myös hankkinut omistukseensa maa-alueita, jotka on liitetty vanhaan kiinteistöön kuluneen vuoden aikana.  Muita kauden aikana toteutettuja investointeja olivat mm. kattilan alipainejärjestelmä sekä laitoksen virtuaalinen esittelyaineisto.

Westenergyn merkittävä investointiohjelma vuosien 2019-21 aikana on vaikuttanut poistoihin. Tehdyt investoinnit ovat osaltaan nostaneet poistoja. Poistot nousivat hieman myös edellisestä vuodesta. Yhtiön hallitus on päättänyt uudesta poisto-ohjelmasta. Poisto-ohjelmassa siirrytään kaikkien rakennusten osalta elinkeinoverolain mukaisiin maksimipoistoihin vuoden 2022 alusta. Tämä vastaa paremmin rakennusten kunnon kehittymistä.

Yhtiön kassatilanne on hyvä ja yhtiö on selvinnyt hyvin taloudellisista velvoitteistaan. Yhtiöllä on käytettävissä aikaisemmin sovittu rahoitusjärjestely, jota tultaneen hyödyntämään vielä vuoden 2022 alussa kattamaan investointimenoja. Vuoden 2022 aikana tullaan uudelleenjärjestelemään merkittävä osa pitkäaikaisesta rahoituksesta.

Westenergy on jalostanut strategiatyötään kuluneen kauden aikana. Yrityksen pitkän ajan strategian määrittelee pitkälti EU:n ja Suomen tavoitteet ilmasto ja kiertotalouskysymyksissä. Westenergy tekee ja hakee tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä omistajayhtiöidensä ja muiden mahdollisten yhteistyöpartnereiden kanssa. Westenergy on ollut alan edelläkävijä määritellessään alalle omaa green deal -pakettia, joka on johtanut valtakunnallisiin neuvotteluiden aloittamisen ympäristöministeriön johdolla. Westenergy on vahvasti tukemassa kiertotalous-ajatteluun sekä ilmastokysymyksiin pohjautuvia selvitys- ja tutkimushankkeita. Yritys on tehnyt tiivistä yhteistyötä edellä mainittujen alueiden osalta lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Strategiatyöhön pohjautuen on tilikauden aikana viety eteenpäin kehityshankkeita, jotka liittyvät mm. hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen, vihreän vedyn jalostamiseen, biopolttoaineiden tehokkaampaan hyödyntämiseen, lämmön varastointiin, hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden jalostamiseen energiaksi sekä muiksi materiaaleiksi sekä kiertotalouden tiekartan ja ekosysteemin rakentamiseen jäte-energia-alalle. Westenergy sai päätökseen kuluneen tilikauden aikana mittavan selvitystyön hiilidioksidin talteenoton mahdollisuuksista jätteen energiahyödyntämisen yhteydessä, eri tekniikoista, niiden kustannustehokkuudesta sekä investointikustannuksista. Hanke oli osittain työ- ja elinkeinoministeriön tukema.

Westenergy Oy sitoutuu noudattamaan määrittelemäänsä laatu-, ympäristö-, sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sertifioitujen järjestelmien avulla Westenergy Oy pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintansa kokonaisvaltaista laatua ja kustannustehokkuutta. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän avulla hallitaan tunnistettuja riskejä henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä parannetaan työturvallisuus- ja työterveystoiminnan tasoa.  Ympäristöjärjestelmässä määritellyillä toimenpiteillä ja ohjelmilla Westenergy Oy pyrkii hallitsemaan ympäristöriskit. Westenergy Oy raportoi sidosryhmille laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden kehittymisestä pääasiassa vuosikertomuksessa. Westenergyn johtamisjärjestelmä vastaa laatu- (ISO 9001:2015), ympäristö- (ISO 14001:2015) sekä työturvallisuus- ja työterveysstandardin (ISO 45001:2018) mukaisia vaatimuksia. Järjestelmät on arvioitu vuoden 2021 aikana sekä sisäisesti että ulkopuolisen riippumattoman arvioijan toimesta.

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden alussa 33 henkilöä, ja tilikauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 34 henkilöä. Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuoden aikana oli 36 henkilöä. Yhtiön maksamat palkat ja palkkiot vuonna 2021 olivat 2.331.902 euroa. Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja.

Yhtiön hallitukseen ovat päättyneellä toimintakaudella kuuluneet Paavo Eloniemi (puheenjohtaja), Ragnvald Blomfeldt (varapuheenjohtaja), Paavo Hankonen, Jouko Huumarkangas (10.6.2021 saakka), Antti-Kalle Levijoki (10.6.2021 alkaen) Teuvo Suominen ja Harri Virtanen (varsinaiset jäsenet). Hallitus on kokoontunut yhteensä 11 kertaa kuluneella tilikaudella. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Olli Alhoniemi. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kjell Berts, KHT (10.6.2021 saakka) ja Kristian Berg KHT (10.6.2021 alkaen).

Venäjän ja Ukrainan välille alkuvuodesta 2022 puhjennut kriisi ei ole välittömästi vaikuttanut Westenergyn toimintaan. Westenergy selvittää vaikutuksia kriisin pidentyessä sekä mahdollisia välillisiä vaikutuksia.  Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut muita oleellisia tapahtumia.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 15.903.873 euroa tilikauden lopussa. Yhtiössä on 15.903.873 osaketta. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla on ensisijainen lunastusoikeus ja yhtiöllä itsellään toissijainen, jos osake vaihtaa omistajaa nykyisten omistajien ulkopuolelle.

Omakustannusperiaatteen vuoksi tunnuslukuja ei ole tarkoituksenmukaista verrata voittoa tavoitteleviin yrityksiin liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen analysoimiseksi.

Yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan yhtiö ei jaa osinkoa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos -3.993,26 euroa siirretään voitto-/tappiotilille yhtiön omaan pääomaan.

Vaasassa 24.3.2022

Westenergy Oy, Hallitus

Tulos

Tase

Rahoituslaskelma

Liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Noudatetut säännökset
Tilinpäätös on laadittu pienyrityssäännöstä noudattaen (PMA 2 ja 3 lukujen mukaisesti).

Johdannaiset
Yhtiö on solminut korkojohdannaissopimuksen korkotason hallitsemiseksi. Korkojohdannaisiin sovelletaan suojauslaskentaa. Suojausinstrumenttien tulosvaikutus kirjataan yhtä aikaa suojattavan kohteen kanssa. Realisoimattomat arvonmuutokset kirjataan oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Käyvästä arvosta on huomioitu laskennalliset verosaamiset.

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT
Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa.

Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan ja käyttöomaisuusprojektiin liittyvään kiinteään hankintamenoonsa.

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty taloudellisen käyttöajan perusteella.

Muilta osin tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu pienyritysten tilinpäätösasetuksen arvostamisen ja jaksottamiset olettamaperiaatteita ja – menetelmiä.

TIEDOT KORKORISKIN SUOJAAMISEKSI TEHDYISTÄ JOHDANNAISSOPIMUKSISTA

Koronvaihtosopimuksen nimellismäärä 18 000 000 euroa, 8.12.2017–8.12.2027, korko 3 kk euribor. Yhtiö saa 3kk euribor korkoa ja maksaa kiinteää korkoa.

Tällä koronvaihtosopimuksella on suojattu Westenergy Oy:n 23,4 meur laina, joka erääntyy 1 vuoden kuluttua. Lainan ehtojen tarkastus on 2022.

Koronvaihtosopimuksen kassavirrat kirjataan tulosvaikutteisesti samoilla periodeilla kuin suojatun lainan korkovirrat 8.12.2027 saakka.

Sopimuksen käypä arvo tilinpäätöshetkellä:

TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT

Päiväkirja, ATK

Pääkirja, ATK

Tasekirja, sidottu

Palkkakirjanpito erillisenä

TILIKAUDELLA KÄYTETYT TOSITELAJIT

Handelsbanken pankkitili tositelaji 20

Ostolaskut tositelaji 71

Ostolaskut sähköisesti tositelaji 73

Kassa- ja muistiotositteet tositelaji 90

Alv-kirjaukset tositelaji 91

Vyörytystentositelaji tositelaji 92

Tilinpäätöksen ovat allekirjoittaneet

Paavo Eloniemi
hallituksen puheenjohtaja

Olli Alhoniemi
toimitusjohtaja


Ragnvald Blomfeldt
hallituksen jäsen

Paavo Hankonen
hallituksen jäsen

Antti-Kalle Levijoki
hallituksen jäsen

Teuvo Suominen
hallituksen jäsen

Harri Virtanen
hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen on antanut Vaasassa 28.3.2021 Kristian Berg, KHT.

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Westenergy Oy Ab:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Westenergy Oy Ab:n (y-tunnus 2165379-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Vaasassa 28.3.2021

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

 

Kristian Berg
KHT