Årsberättelse 2021

PRODUKTION

Rekordmängd utnyttjat avfall

Inom produktionen sprängde vi år 2021 fler rekord än någonsin tidigare. Mängden utnyttjat avfall var rekordhög, eftersom vi för första gången under anläggningens historia överskred gränsen 200 000 ton. Den mängden motsvarar till sin vikt cirka 135 000 mellanstora personbilar. Dessutom var den totala mängden energi inom energiproduktionen och den producerade fjärrvärmen rekordhöga. Under året levererade vi 56 procent av Vasa Elektriskas fjärrvärme.

År 2021 var utmärkt vad gäller användningsgraden, eftersom vi lyckades göra det bästa resultatet i hela anläggningens historia.

Det utmärkta resultatet kan förklaras med att servicebehovet sköts fram, vilket innebar att anläggningens produktion kunde fortsätta oavbrutet i ett och ett halvt år. Dessutom förekom mycket sällan avvikelser i anläggningens drift. Läckaget i pannan i slutet av juli krävde underhållsåtgärder under några dagar, men vi kunde relativt snabbt utföra reparationen. I sin helhet varade störningarna år 2021 något över fyra dagar, vilket räknat i timmar är enbart 101,5 timmar. I förhållande till hela årets drifttid uppgick andelen störningar till enbart 1,2 procent. Detta kan anses vara ett utmärkt resultat, eftersom en ökning av användningsgraden till fulla 100 procent är krävande i en produktionsanläggning med endast en linje

Coronapandemin orsakade osäkerhet i produktionen under år 2021, men vi hade lärt oss mycket om hur man agerar i en undantagssituation redan år 2020. Vi kunde förbereda oss inför situationen och med tanke på pandemin var det en bra lösning att årsservicen flyttades till år 2022. Tillgången till reservdelar och servicepersonal hade kunnat utgöra en utmaning under de värsta perioderna av pandemin.

Ett betydande projekt år 2021 var byggandet av en ny infartsväg och ett mellanlager.

Den nya infartsvägen gör det möjligt att styra trafiken direkt till anläggningen via Fågelbergsvägen. I det nya mellanlagret kommer vi att förvara avfall som ska utnyttjas särskilt under anläggningens årsservice och eventuella driftstopp. Dessutom byggs en ny vågstation på området, där man i framtiden kan väga även långa fordonskombinationer. Tack vare projektet kan vi mellanlagra avfall på ett rent, modernt och miljövänligt sätt. Projektets markbyggnadsarbeten inleddes på våren 2021. Det är frågan om ett omfattande projekt, för vilket vi fick en utmärkt samarbetspartner när Sundström godkändes som projektets markbyggnadsentreprenör. Projektet kommer till största delen att färdigställas i början av år 2022.

Väg- och mellanlagerprojektet har framskridit enligt tidsschemat och de tekniska målen. Till sist genomförs asfalteringen och landskapsbyggandet under år 2022. Den cirkulära ekonomins anda är starkt närvarande vid genomförande av projektet och vi strävar efter att vid landskapsbyggandet återanvända så mycket material från området som möjligt. På det cirka fyra hektar stora området för mellanlagret har vi utnyttjat krossgrus som byggnadsmaterial. Dessutom togs ytskiktet till vara och användes vid byggandet av lagerområdets kanter. En del av ytskiktet har till och med sållats och därefter använts som gräsmattsområde. I konstruktionslagren utnyttjar vi å sin sida cirka 15 000 ton återvunnet betongkross från Stormossen.

Westenergy i siffror 2021

 • Andvändningsgrad
  0
  %
 • Personal
  0
 • Driftstimmar
  0
  h
 • Utnyttjat avfall
  0
  t
 • Elektricitet
  0
  GWh
 • Fjärrvärme
  0
  GWh
 • Aska
  0
  t
 • Metall
  0
  t
 • Rökgasreningsrester (APC)
  0
  t
 • Pannaska
  0
  t
 • Avloppsvatten
  0
 • Regn- och smältvatten
  0

Case-intervju

Tommi Erkkilä:
Som timanställd kan jag enkelt kombinera arbete och studier

Jag började vid Westenergy som sommararbetare år 2019 och arbetar numera som timanställd inom anläggningens produktion. Jag hörde första gången om Westenergy av en vän som sökte sommarjobb i företaget. Då studerade jag första året miljö- och energiteknik vid Vasa yrkeshögskola och bestämde mig därför för att själv söka sommarjobb vid Westenergy. För närvarande är mina studier på slutrakan och jag skriver mitt examensarbete. Efter sommaren 2019 har jag vid sidan av mina studier arbetat vid Westenergy.

Det har varit enkelt att kombinera studier och arbete, eftersom arbetet vid behov har varit mycket flexibelt.

Till mina arbetsuppgifter hör huvudsakligen fältarbeten inom anläggningens produktion. Jag övervakar anläggningens produktionsprocess och tar hand om enkla operativa uppgifter. Utöver att arbeta inom produktionen sköter jag flera olika uppgifter med fastställda intervaller, några sköts dagligen, andra varje vecka eller månad. Ett exempel på en arbetsuppgift inom produktionen som ska skötas dagligen är att starta och övervaka panntvätten. Jag har från och med mitt sommarjobb arbetat med liknande arbetsuppgifter, men å andra sidan lär jag mig hela tiden mer om processen inom avfallsförbränning och hur den styrs. I takt med mina studier har arbetsuppgifterna också blivit mångsidigare. Dessutom har jag i mitt arbete kunnat utnyttja det jag har lärt mig under studierna. Med tanke på mitt arbete har särskilt studier i anläggningens teknik samt miljölagstiftning och frågor som gäller miljötillstånd varit till nytta.

Jag har lagt märke till att den cirkulära ekonomins anda syns i allt Westenergy gör.

Det pågår hela tiden nya projekt i anslutning till cirkulär ekonomi och man försöker kontinuerligt utvecklas inom detta. Man kan se ett konkret exempel på cirkulär ekonomi när metall avskiljs i slutet av produktionsprocessen och sedan levereras för återvinning.

För min egen del har pandemin medfört mera arbete. Jag fungerar till exempel som vikarie för de anställda inom produktionen vid karantän- eller sjukdomsfall. Ibland kan det behövas en ersättare redan under samma dag. Å andra sidan kan vikariatet också infalla efter flera veckor framöver. Mitt arbete kan inte göras på distans, eftersom arbetet inom produktionen kräver att man finns på plats. Coronapandemin har ändå påverkat arbetsmiljön också för min del. Man träffar inte längre kollegor på samma sätt som före pandemin. De sociala kontakterna har minskat och man har varit tvungen att undvika dem. Särskilt de som utför kontorsarbete arbetar på distans och därför har jag inte träffat dem på samma sätt som tidigare. Före coronapandemin hade vi varje morgon ett möte på anläggningen, men numera ordnas det på distans.

Jag har bara positivt att säga om mitt arbete vid Westenergy. Introduktionen var grundlig och jag lär mig arbetspraxis genom att följa med hur de andra arbetar. Dessutom fungerar praxis vad gäller vikariat smidigt. Jag arbetar själv som en del av teamen under olika skift, eftersom jag ersätter den fasta anställda personalen efter behov. Jag tycker att det bästa med mitt arbete är en intressant arbetsmiljö och en fantastisk arbetsgemenskap. Långa skift på 12 timmar utförs med samma kollegor, vilket lyfter fram betydelsen av samarbete.

Arbetet vid Westenergy har särskilt förbättrat mina färdigheter i problemlösning och min samarbetsförmåga. Problem löses tillsammans som ett team.

UNDERHÅLL

Underhållsverksamheten skapar förutsättningar för en hög användningsgrad

Driftsäkerheten och användningsgraden var på en utmärkt nivå år 2021. Målet för förra året var att förbättra användningsgraden, utveckla kostnadseffektiviteten och konkurrensutsätta utomstående aktörer för ställningsarbeten.

Ur underhållssynpunkt lyckades vi nå en effektivitet på 99,5 procent inom användningsgraden,

vilket innebär att det under hela året endast förekom avvikelser motsvarande två dygn. Den största skillnaden jämfört med tidigare år var att årsservicen flyttades till år 2022. Trots detta utförde vi mycket nödvändigt arbete och reparationer enligt planerna.

Inom underhållet ska man beakta anläggningens ålder, eftersom detta medför nya behov och krav. Långsiktig planering och livscykeltänkande har fått en viktig roll vid planeringen av underhållet. Särskilt driftegenskaperna och utvecklingen av användningen är centrala med tanke på anläggningens funktion. Anläggningens ålder syns även i det faktum att man för varje år som går direkt byter ut utrustning eller delar i en reparationssituation.

IT

IT:s funktioner säkerställer anläggningens informationssäkra verksamhet

Dataskydd och cybersäkerhet är idag viktiga faktorer i alla tekniska funktioner, där informationen förmedlas elektroniskt. Artificiell intelligens, nya tekniska innovationer och maskiner kommer i framtiden att märkbart påverka vår verksamhet. Vi är redo att förnyas och förnya operativa processer för att verksamheten också i fortsättningen ska vara effektiv och säker.

Vi anser att man i alla projekt först måste beakta informationssäkerheten.

Därför beslutade vi år 2021 lyfta fram IT till en egen delprocess i vår verksamhet. Under år 2021 inledde IT-chefen Niklas Serén sitt arbete som processövervakare. Han ansvarar för administrationen av komplexa helheter och sörjer för säkerheten hos anläggningens verksamhet ur ett IT-perspektiv.

Internet sover aldrig och därför måste vi hela tiden vara beredda på överraskande situationer.

Processen kräver fortlöpande vakenhet och snabba reaktioner för att vi ska kunna observera och korrigera systemens alla sårbarheter. IT är kontinuerlig problemlösning.

Distansarbetet har i allt större omfattning lyft fram betydelsen av dataskydd och cybersäkerhet. Vi vill fästa särskild uppmärksamhet vid underhållet av distansverktyg och -anslutningar för att våra anställda ska kunna sköta sina uppgifter på ett smidigt sätt. Arbetsredskapen, dataskyddet, servrarna, dataöverföringen, enhetsanskaffningen och hanteringen av behörigheter spelar en nyckelroll i vår verksamhet. Leveranstiderna för några enhetsanskaffningar förlängdes till följd av coronapandemin, men tack vare vår långsiktiga planering uppstod inga problemsituationer.

Vi vill säkerställa att var och en av våra anställda i sitt eget arbete kan handla på ett informationssäkert sätt.

Vi beslutade ordna säkerhetskvarter i anslutning till aktuella uppdateringar och säkerställa att vår personal har aktuell information om dataskyddet. År 2021 genomförde vi också en kartläggning av cybersäkerheten i samarbete med utomstående aktörer. Under kartläggningen intervjuade vi representanter för olika avdelningar och cybersäkerhetens nuläge och vi utredde eventuella säkerhetsrisker. Utgående från utredningen utarbetade vi en plan med vilken den höga nivån på cybersäkerheten kan säkerställas även i framtiden.

Case-intervju

IT-chef Niklas Serén: Expert på problemlösning

Jag började första gången vid Westenergy som teknolog i maj 2016. I december samma år tog jag min examen som diplomingenjör från Åbo Akademi och snart efter min examen fick jag anställning hos Westenergy. I juni i år har jag redan arbetat fem år i företaget. Mina arbetsuppgifter vid Westenergy omfattar allt som rör IT-funktioner.

Jag sköter om administrationen av användarkoder och ett flertal programvaror samt köper många enheter och licenser. Mitt arbete är till största delen problemlösning.

I arbetet betonas dessutom samarbetet med utomstående aktörer.

Varje arbetsdag är olika. Min egen kalender kan ändras helt om någon kritisk helhet måste repareras så snabbt som möjligt. Till exempel kan en lösning som tidigare fungerat felfritt sluta fungera i samband med uppdatering av programvara eller komponenter på grund av kompatibilitetsproblem. Westenergys anläggning är en komplex helhet som styrs av datateknik. Därför är det en utmaning i sig att förena datatekniska program, kontorsnätverk och molntjänster på ett sömlöst och informationssäkert sätt. Det är tidvis en utmaning att prioritera ärenden, eftersom det samtidigt kan uppstå flera situationer som alla måste utredas så snabbt som möjligt.

IT-branschen förnyas snabbt. Därför är det ytterst viktigt att känna till olika aktuella skyddsfunktioner. För närvarande strävar vi efter att särskilt fokusera på processer inom cybersäkerhet. I mitt arbete krävs dessutom kontinuerligt framförhållande. Anläggningens verksamhet kräver många olika program, och licenser från ett flertal olika aktörer. Med hjälp av framförhållande strävar vi efter att säkerställa att program eller eventuella licenser inte plötsligt slutar att fungera. Numera har IT-processernas betydelse betonats, även om Westenergy har insett deras betydelse under hela anläggningens verksamhetstid.

GRANSKNING AV AVFALLSKVALITET

Granskningarna ger en bättre helhetsbild av råmaterialets konsistens

I vår anläggning utvinns energin i källsorterat samhällsavfall som består av olika material. Med hjälp av slumpmässiga granskningar följer vi upp råmaterialets konsistens och även vårt miljötillstånd kräver att vi granskar avfallskvaliteten. För att produktionsprocessen ska löpa så smidigt som möjligt utjämnas avfallskvaliteten genom att krossa stort avfall och omsorgsfullt blanda avfallet. Uppföljningen av avfallskvaliteten är också viktigt med tanke på att allt avfall fortfarande inte lämpar sig för energiåtervinning. Till exempel byggavfall kan inte utnyttjas inom energiproduktionen.

År 2021 granskade vi sammanlagt 82 lass.

Utöver att granska lassen har vi fördjupat vårt samarbete med våra ägarbolag. Vi besöker bland annat olika ställen i leveranskedjorna för att skapa oss en helhetsbild av avfallskvaliteten. Tack vare besöken lärde vi oss också känna processerna för avfallshanteringsanläggningarnas verksamhet och kan därmed fokusera vår egen granskningsverksamhet på större avfallsströmmar än tidigare. Vi utvecklade mångsidigt granskningen av avfallskvalitet under år 2021. Särskilt det faktum att verksamheten ska flyttas till ett nytt lagerfält år 2022 krävde mycket planering.