Årsberättelse 2021

Med hjälp av effektiv energiproduktion mot en renare och mer hållbar värld

 

År 2021 var enligt många indikatorer ett rekordår för Westenergy. På energimarknaden präglades år 2021 av märkbart högre elpriser i hela Europa. Dessutom medförde coronapandemin fortfarande utmaningar för företag och skapade osäkerhet inom affärsverksamheten. Under år 2021 har vi dock skött vår betydande samhällsuppgift och för vår egen del varit med om att bygga upp en renare och mer hållbar värld.

I en svår världssituation är det viktigt att energiproduktionen och avfallshanteringen fungerar felfritt.

Vår personal har gjort ett värdefullt arbete i en utmanande pandemisituation och klarat sig utmärkt genom svåra tider. Tack vare deras arbetsinsats har anläggningens verksamhet kunnat utvecklas till en helt ny nivå. Vi vill tacka var och en av dem för ett värdefullt arbete under det gångna året.

Anläggningens drifttid var längre än tidigare, eftersom årsservicen flyttades fram till år 2022. Vi gjorde nya rekord även inom energiproduktionen och avfallsåtervinningen. Anläggningens produktivitet förbättrades, samtidigt som vi kunde minska kostnaderna. Dessutom var användnings- och nyttjandegraden på en mycket hög nivå. Vi lyckades alltså uppnå våra mål gällande rekord för energimängder. Vi vill tacka ägarbolagen för deras stöd och smidiga samarbete. Tack vare dem har vi nått rekord inom verksamheten år 2021.

Under år 2020 lärde vi oss mycket om att arbeta under exceptionella pandemiförhållanden. Tack vare detta kunde vi år 2021 snabbt reagera på ändrade förhållanden, även om pandemin fortfarande skapade osäkerhet i vårt företags verksamhet. Under de värsta skedena av pandemin var vi tvungna att vidta extrema åtgärder för att på bästa möjliga sätt kunna stödja våra anställdas och deras anhörigas hälsa och säkerställa kontinuiteten i anläggningens verksamhet. Vi har bland annat varit tvungna att begränsa möten mellan arbetstagare som arbetar i olika skift och inom olika funktioner. Som tur är har vi kunnat trygga personalens hälsa och karantän orsakade endast några sjukledigheter. Vi har stärkt vårt nätverk av reservpersonal med kompetenta vikarier för att vi vid sjukdoms- och karantänfall smidigt ska kunna hitta ersättande personal inom produktionen. Pandemin tvingade oss att skjuta fram tillställningar och utbildningar, men med hjälp av fungerande distansanslutningar och -redskap kunde vi hålla kontakt med varandra.

Vårt mål är att vara kolneutralt år 2030.

Vi på Westenergy har en stark vilja att utarbeta en långsiktig strategi. För närvarande planerar vi redan utvecklingen fram till 2030-talet. Vårt strategiarbete hänger samman med EU:s Fit-for-55-direktivförslag, vars mål är att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent fram till år 2030 i förhållande till nivån år 1990. Detta mål stöds även av EnergySampo CCU-projektet, som gör det möjligt att i framtiden utnyttja koldioxid som uppkommer i Westenergys anläggning vid tillverkningen av trafikbränsle. Inom ramen för projektet planerar vi att bygga en produktionsanläggning för metan vid Westenergys anläggning.

Beslutsfattande och förordningarna i energi-, avfalls- och miljöfrågor spelar en mycket viktig roll. Aktörerna inom branschen är beroende av reglering, eftersom detta i stor utsträckning styr utvecklingen inom branschen. Avfallshanteringens Green Deal skapar möjligheter att påverka, riktar blicken mot framtiden och hjälper företag nå sina klimatmål och mål för cirkulär ekonomi. Ändringar av avfallslagen gör det enklare även för Westenergy att nå sina mål för cirkulär ekonomi. Bland annat kraven på separat insamling har ökat, vilket man hoppas allmänt ska öka återvinningen.

Återvinning är inte en motsats till energiutnyttjande, utan dessa stödjer varandra.

När återvinningen ökar, ökar också den cirkulära ekonomins rejekt, det vill säga det material som inte kan återvinnas. Utnyttjandet av dessa material överensstämmer med den cirkulära ekonomins anda.

Tidigare har energipriset varit stabilt och har ganska enkelt kunnat förutspås. När marknaden dock ändrades på radikalt som under år 2021 har energiprisets tillförlitlighet tagit skada. Detta skapar å sin sida många olika slags utmaningar för energibranschen, eftersom osäkerheten gör att även investeringarna medför mer utmaningar än tidigare. Under året levererade vi dock 56 procent av Vasa Elektriskas fjärrvärme. Vi vill tacka Vasa Elektriska för ett smidigt samarbete.

Krisen i Ukraina skapar i framtiden osäkerhet på energimarknaden, vilket kan ses som fluktuationer i energipriset. På andra sidan kan krisen skapa press på att göra övergången till användningen av förnybar energi snabbare. Krisen har inga direkta effekter på Westenergys verksamhet, men vi kommer att utreda kommande mer långsiktiga effekter på vår verksamhet. Vi är beredda på förändringar. Även i framtiden kommer vi att arbeta hårt för att uppnå våra klimatmål och mål för cirkulär ekonomi. Vi vill med vår egen insats ta avfallsenergibranschen vidare mot lösningar som med tanke på miljön är mer hållbara. Utvecklingen av branschen kräver förändringar och särskilt investeringar i framtiden. Vi fortsätter vårt ambitiösa arbete med att nå våra klimatmål och mål för cirkulär ekonomi år 2022.

Olli Alhoniemi

Verkställande direktör