Årsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 1.1–31.12.2021

Westenergy Ab registrerades i handelsregistret 1.1.2008. Bolagets företags- och organisationsnummer är 2165379 – 9 och hemorten är Korsholm. Bolaget ägs av Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy och Vestia Oy. Den gångna räkenskapsperioden var bolagets trettonde. Westenergys huvuduppgift är att driva en avfallsförbränningsanläggning. Bolaget fungerar enligt självkostnadsprincipen och delar inte ut dividender.

På den egna tomten i Kvevlax, Korsholm, lät bolaget bygga en anläggning som är specialiserad på energiutnyttjande och förädlande av det samhällsavfall som inte lämpar sig för materialåtervinning, och säljer avfallshanteringstjänster till sina aktieägare enligt självkostnadsprincipen. Energin som produceras i anläggningen omvandlas till elektricitet och fjärrvärme i samarbetspartens, Vasa Elektriska Ab:s, anläggningar. Westenergys anläggning färdigställdes och togs i bruk i augusti 2012.

Under år 2021 strävade man på Westenergy Ab:s anläggning fortsättningsvis efter att nå en bra användningsgrad och en hög verkningsgrad. Bolaget hade som mål att öka den oavbrutna driftperioden till 16 månader. Det långsiktiga arbetet med utvecklingen av anläggningens användbarhet ser ut att ge resultat. Anläggningens årsservice har kunnat flyttas fram till våren år 2022, vilket innebär att inget driftstopp i anläggningen behövdes för årsservice år 2021. Förlängningen av årsserviceintervallet är ett betydande steg i utvecklingen. Tack vare att år 2021 förlöpte utan några betydande störningar gjorde vi nya rekord på årsnivå inom avfallsutnyttjande och energiproduktion. Allt detta hade naturligtvis en stor ekonomisk betydelse för bolaget.

Bolagets omsättning ökade märkbart jämfört med föregående år. Detta berodde huvudsakligen på att vi kunde driva anläggningen under hela året, vilket innebär att försäljningsvolymerna ökade och kostnaderna blev låga. Elpriset ökade också märkbart bolagets omsättning. Elpriset under år 2021 var högre än förväntat och högre än under tidigare år. Elleveranserna nådde inte upp till förväntningarna, huvudsakligen på bekostnad av fjärrvärmeleveranserna och hade således ingen stor ekonomisk betydelses för Westenergy. Under året utnyttjade vi även lagring av spillvärme.

Coronapandemin påverkade också Westenergys verksamhet. Restriktioner av olika slag blev en del av vardagen under årets lopp, men Westenergy har tills vidare klarat sig bra genom pandemin. Ekonomiskt har pandemin medfört aningen lägre kostnader, eftersom man inte har kunnat ordna olika slags utbildningar, evenemang, resor, mm.

 

Mängden bottenslagg som uppstod och hanterades var på samma nivå som under föregående år. Utvecklingsarbetet kring vidare förädling av bottenslaggen i samarbete med våra samarbetspartner Lakeuden Etappi Oy och Suomen Erityisjäte Oy har lett till resultat. Hanteringen av bottenslagg och verksamhetsmodellerna i anknytning till den har ytterligare effektiverats och man lyckats få ner de relaterade kostnaderna. Under den senaste räkenskapsperioden har Suomen Erityisjäte Oy svarat för hanteringen av bottenslagg.

Den höga användningsgraden och nyttjandegraden återspeglas också på underhållskostnaderna. Underhållskostnaderna var märkbart lägre än tidigare år. En betydande orsak till detta var en oavbruten drift under en längre tid än tidigare. De goda driftegenskaperna syns även i andra rörliga kostnader, vilka över hela linjen är lägre än tidigare. Också de fasta kostnaderna var lägre än under det föregående året och underskred den budgeterade nivån. Finansieringskostnaderna blev mindre jämfört med det föregående året. Coronapandemin orsakade även betydande inbesparningar i administrativa kostnader såsom rese- och utbildningskostnader samt kostnader för vissa tjänster. Det här var en naturlig följd av olika nationella restriktioner i hela landet.

Under räkenskapsperioden 2021 uppgick bolagets investeringar till totalt 4,39 miljoner euro. Den mest betydande investeringen år 2021 var investeringen i ett mellanlager och en ny infartsväg. Den här investeringen blir helt klar först under våren 2022. För denna investering har bolaget även förvärvat markområden som under året har anslutits till den gamla fastigheten. Andra investeringar som har genomförts under perioden är bland annat ett undertryckssystem i pannan samt virtuellt presentationsmaterial av anläggningen.

Westenergys investeringsprogram för åren 2019–2021 har varit betydande och påverkat avskrivningarna. De genomförda investeringarna har för sin del höjt avskrivningarna. Avskrivningarna ökade även något från föregående år. Bolagets styrelse har fattat ett beslut om ett nytt avskrivningsprogram. Enligt avskrivningsprogrammet ska Westenergy från och med början av år 2022 övergå till maximala avskrivningar för fastigheternas del. Detta motsvarar bättre fastigheternas konditionsutveckling.

Bolagets kassaflöde är bra och bolaget har väl klarat av sina ekonomiska ansvarsförbindelser. Bolaget har tillgång till ett tidigare avtalat finansieringsarrangemang, som torde utnyttjas ännu i början av år 2022 för att täcka investeringskostnaderna. Under år 2022 kommer en betydande del av den långsiktiga finansieringen att omorganiseras.

Westenergy har bearbetat sin strategi under det gångna året. Bolagets långsiktiga strategi definieras långt av EU:s och Finlands mål i klimatfrågor och frågor kring cirkulär ekonomi. Westenergy fattar beslut om och söker framtida lösningar tillsammans med sina ägarbolag och eventuella övriga samarbetspartner. Westenergy har varit en föregångare inom sin bransch vid fastställandet av ett Green Deal-paket för branschen, vilket har lett till inledandet av nationella förhandlingar under ledning av miljöministeriet. Westenergy är starkt med och stöder undersöknings- och forskningsprojekt som baserar sig på cirkulär ekonomi-tänkandet och klimatfrågor. Bolaget haft tätt samarbete kring dessa teman med ett flertal samarbetspartner. Utgående från strategiarbetet har man under räkenskapsperioden fört framåt ett antal utvecklingsprojekt i anslutning till bland annat tillvaratagande och utnyttjandet av koldioxid, förädling av grön väte, mer effektivt utnyttjande av biobränslen, värmelagring, energiutvinning och förädling av de avfallsfragment som inte lämpar sig för materialåtervinning, samt skapande av en vägkarta för cirkulär ekonomi och uppbyggande av ett ekosystem för energiåtervinningsbranschen. Under räkenskapsperioden slutförde Westenergy en omfattande utredning av möjligheterna att tillvarata koldioxid i samband med energiutnyttjandet, olika tekniker, deras kostnadseffektivitet samt investeringskostnaderna. Projektet fick delvis stöd från arbets- och näringsministeriet.

Westenergy Ab förbinder sig till att följa den kvalitets- och miljöpolitik samt arbetshälso- och arbetssäkerhetspolitik som uppgjorts för bolaget. Med sina certifierade system strävar Westenergy Ab till att kontinuerligt och övergripande utveckla verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet. Med hjälp av arbetshälso- och arbetssäkerhetssystem kan man genom att identifiera och kontrollera riskerna säkerställa personalens hälso- och funktionsförmåga samt höja nivån på bolagets arbetshälso- och företagshälsovårdsverksamhet. Med de åtgärder och program som finns fastställda i bolagets miljösystem strävar Westenergy Ab efter att kontrollera miljöriskerna. Westenergy Ab rapporterar till sina intressenter om utvecklingen av kvalitets-, miljö samt arbetshälso- och arbetssäkerhetsaspekterna huvudsakligen genom sin årsberättelse. Westenergys ledningssystem uppfyller kraven i kvalitets- (ISO 9001:2015) och miljöstandarderna (ISO 14001:2015) samt kraven i arbetssäkerhets- och arbetshälsostandarderna (ISO 45001:2018). Systemet har reviderats under år 2021, både internt och av en utomstående, oberoende revisor.

Vid början av räkenskapsperioden hade bolaget 33 anställda, och vid räkenskapsperiodens slut 34 anställda. I medeltal har antalet anställda under 2020 varit 36 personer. De av bolaget utbetalda lönerna och arvodena uppgick år 2021 till 2 331 902 euro. I tabellen nedan ses nyckeltal om bolagets personal.

Under den avslutade räkenskapsperioden har bolagets styrelse bestått av Paavo Eloniemi (ordförande), Ragnvald Blomfeldt (viceordförande), Paavo Hankonen, Jouko Huumarkangas (fram till 10.6.2021), Antti-Kalle Levijoki (från och med 10.6.2021), Teuvo Suominen och Harri Virtanen (ordinarie medlemmar). Styrelsen har sammanträtt sammanlagt 11 gånger under den gångna räkenskapsperioden. Olli Alhoniemi har fungerat som bolagets verkställande direktör. CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy har fungerat som bolagets ordinarie revisor, med Kjell Berts, CGR, som huvudrevisor (fram till 10.6.2021) och Kristian Berg, CGR (från och med 10.6.2021).

Krisen mellan Ryssland och Ukraina, som inleddes i början av år 2022, har inte haft någon direkt inverkan på Westenergys verksamhet. Westenergy utreder effekterna av en långvarig kris samt eventuella indirekta effekter. Efter räkenskapsperiodens slut har det inte inträffat något anmärkningsvärt.

Bolagets registrerade aktiekapital var i slutet på räkenskapsperioden 15 903 873 euro. Bolaget har 15 903 873 aktier. Aktierna omfattas av bolagsordningens inlösningsklausul, enligt vilken inlösningsrätt innehas i första hand av de övriga aktionärerna och i andra hand av bolaget själv, om aktierna byter ägare och den nya ägaren inte tillhör de nuvarande ägarna.

Då bolaget fungerar enligt självkostnadsprincip är det inte ändamålsenligt att jämföra ekonomiska nyckeltal med vinststrävande företagsverksamhet för att skapa en bild av den ekonomiska situationen eller resultatet.
I enlighet med bolagsordningens 3 § delar bolaget inte ut dividender. Styrelsen framför att bolagets resultat på -3 993,26 euro flyttas till bolagets kapitals vinst-/förlustkonto.

Vasa 24.3.2022

Westenergy Ab, Styrelsen

Resultaträkning

Balansräkning

Kassaflödesanalys

Noter

PRINCIPER FÖR UTARBETANDE AV BOKSLUT

Bestämmelser som iakttas
Bokslutet har upprättats med beaktande av bestämmelserna gällande småföretag (2 och 3 kap. i statsrådets förordning om uppgifter som skall tas upp i små- och mikroföretags bokslut).

Derivat
Bolaget har ingått ett avtal om räntederivat i syfte att kontrollera räntenivån. Säkringsredovisning tillämpas på räntederivat. Säkringsinstrumentets resultateffekt registreras samtidigt som säkringsobjektet. Orealiserade värdeförändringar tas upp i det egna kapitalets fond för verkligt värde. I det verkliga värdet har den beräknade restituerade skatten beaktats.

VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSPRINCIPER SAMT VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSMETODER

De immateriella tillgångarna bland bolagets bestående aktiva har värderats till sin anskaffningsutgift.

Bolagets anläggningstillgångar har värderats till anskaffningsutgiften som inkluderar rörliga utgifter liksom även den andel av de fasta utgifterna som hänför sig till anskaffningsutgiften.

Anskaffningsutgiften för förslitning underkastade anläggningstillgångar avskrivs enligt en på förhand uppgjord plan. Avskrivningsplanen är uppgjord enligt anläggningstillgångarnas ekonomiska brukstid.

I övrigt har vid upprättandet av bokslutet iakttagits värderings- och periodiseringsprinciperna och -metoderna i förordningen om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut.

DERIVATAVTAL SOM SKYDD MOT RÄNTERISKER

Ränteswapavtalets nominella värde 18 000 000 euro, 8.12.2017–8.12.2027, räntan 3 månaders Euribor. Bolaget får 3 månaders Euriborränta och betalar en fast ränta.

Detta ränteswapavtal skyddar Westenergy Ab:s lån på 23,4 MEUR, som förfaller om 1 år. Lönevillkoren omprövas 2022.

Ränteswapavtalets kassaflöden bokförs som resultat i perioder som motsvarar det skyddade lånets ränteflöden, från bokslutets balansdag fram till 8.12.2027.

Avtalets gängse värde vid bokslutets balansdag:

BOKFÖRINGSBÖCKER

Dagbok, ADB

Huvudbok, ADB

Balansbok, bundet

Löneberäkning, skilt

 

VERIFIKATIONSSLAG

Bankkonto, Handelsbanken verifikationsslag 20

Inköpsfakturor verifikationsslag 71

Elektroniska inköpsfakturor verifikationsslag 73

Kassa- och memorialverifikat verifikationsslag 90

Momsregistreringar verifikationsslag 91

Övervältringar verifikationsslag 92

Bokslutet har signerats av

Paavo Eloniemi
styrelsens ordförande

Olli Alhoniemi
verkställande direktör


Ragnvald Blomfeldt
styrelsemedlem

Paavo Hankonen
styrelsemedlem

Antti-Kalle Levijoki
styrelsemedlem

Teuvo Suominen
styrelsemedlem

Harri Virtanen
styrelsemedlem

BOKSLUTSPÅTECKNING

Över utförd revision har i dag avgivits berättelse. Vasa 28.3.2021 Kristian Berg, CGR.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Westenergy Oy Ab

Revision av bokslutet

Uttalande

Vi har utfört en revision av bokslutet för Westenergy Oy Ab (fo-nummer 2165379-9) för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2021. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter

Övrig information

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar verksamhetsberättelsen.

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

Vasa 28.3.2021

Ernst & Young Ab
revisionssamfund

Kristian Berg
KHT