Årsberättelse 2021

PROJEKT INOM CIRKULÄR EKONOMI

Westenergys mål är kolneutral energiproduktion fram till år 2030. Dessutom vill vi stärka vår ställning som föregångare inom utnyttjande av material och vi vill främja biogasdriven logistik. Alla tre visioner stödjer varandra starkt.

Kolneutral energiproduktion fram till år 2030

Det krävs flera olika lösningar på lång sikt för att kunna hantera de totala utsläppen och bli klimatnegativ. Vi vill aktivt vara med om att utveckla kolbindningstekniken, som i framtiden i någon form kommer att utgöra en bestående del av de kolneutrala utvecklingen. Vår vision är att skapa en lokalt förnuftig värdekedja, där finländska aktörer kan utveckla sin verksamhet och där vi tillsammans kan uppnå utsläppsnytta. Vi genomförde ett utredningsprojekt tillsammans med AFRY, finansierat av Arbets- och näringsministeriet, utgående från vilket vi fick en bra uppfattning om vilka tekniker och möjligheter det finns i anslutning till kolbindning. Det var viktigt att utreda i hur stor skala det är möjligt att tillvarata koldioxid och hur detta kan förverkligas på ett sätt som lämpar sig för tekniken i en avfallsenergianläggning. Teknikerna för att tillvarata koldioxid har utvecklats mycket snabbt, både på nationell och internationell nivå. Projekt som rör kolbindning erhåller stöd och teknikens utveckling beaktas, vilket för sin del har ökat vår övertygelse om att projektet behövs.

Åtgärderna med sikte på en kolneutral energiproduktion kommer att fortsätta under hela 2020-talet.

Vi strävar efter att utreda tekniker som bäst lämpar sig för kolbindning inom anläggningens verksamhet, till exempel med hjälp av olika simulationer. Dessutom kartlägger vi lösningar i anslutning till lagring och utnyttjande av koldioxid och strävar efter att skapa kontakter med föregångare som har specialiserat sig på kolbindning. Vi har också inlett en utredning om koldioxidavtryck för att vi ska kunna uppnå våra mål vad gäller kolneutral energiproduktion. Syftet med utredningen är att kartlägga alla funktioner i anläggningens processer som påverkar koldioxidavtrycket. För att projektet ska bli framgångsrikt krävs ett fungerande samarbete mellan ägarbolagen och olika aktörer. Vi fortsätter utredningen under år 2022.

I framtiden främjas kolneutral verksamhet bland annat av projektet EnergySampo CCU. Dess syfte är att främja kolneutral utveckling i Finland i enlighet med EU:s Fit-for-55-mål. CCU (carbon capture and utilization) syftar på tillvaratagande och återanvändning av koldioxid. Projektets nästa mål är att planera en produktionsanläggning till syntetisk metan vid Westenergys anläggning i Korsholm. Avsikten är att producera trafikbränsle av syntetisk metan. I anläggningen kommer man att tillvarata koldioxid från Westenergys rökgaser och producera väte med hjälp av elektrolys. Koldioxid och väte förenas i metaneringsprocessen till syntetisk metan, som lämpar sig för bränsleproduktion. I framtiden kan fossila bränslen ersättas med syntetiska gasbränslen. Vi vill delta i främjandet av den här kolneutrala utvecklingen inom energiproduktionen.

 

– Föregångare inom utnyttjande av material

Vårt bolags mål är att även i fortsättningen utveckla verksamheten inom cirkulär ekonomi. Vi har redan genomfört ett flertal projekt inom cirkulär ekonomi, men vi vill säkerställa att vår värdekedja även i fortsättningen svarar mot samhällets behov.

Effektivt utnyttjande av material innebär att vi försöker hitta lösningar för att återanvända de slutprodukter som uppkommer i anläggningens processer.

För närvarande kan vi till fullo utnyttja bottenslagg. Härnäst vill vi utreda på vilket sätt reningsavfall från rökgas och pannaska kan utnyttjas i framtiden. Vårt mål är att material som uppkommer till följd av anläggningens verksamhet ska kunna återvinnas. Även det faktum att vi kontinuerligt kan producera mer energi från ungefär samma mängd avfall är ett konkret exempel på utvecklingen av materialeffektiviteten. Anläggningens nyttjandegrad utvecklas alltså konstant. I takt med att återvinningsmetoderna ökar vill vi i framtiden vara redo att ta emot allt fler olika material.

Biogasdriven logistik

Vårt mål är att främja produktionen av biogas, utveckla distributionsnätet och öka användningen inom vårt verksamhetsområde.

I framtiden vill vi säkerställa att även den logistik som hör samma med vår verksamhet utnyttjar biogas i stället för fossila bränslen.

Dessutom kan biogas utnyttjas som hjälpbränsle i Westenergys anläggning. Vi har aktivt deltagit i ett forskningsprojekt tillsammans med Vasa universitet, vars syfte är att kartlägga möjligheterna att använda biogas i Österbotten. Projektet inleddes år 2020 och fortsätter ännu under år 2022. Forskningsprojektet har gett oss mycket information om hur vi i fortsättningen kan utnyttja allt mer biogas i vår anläggning.

Case-intervju:

Green Deal: målet är att stödja långsiktig planering inom avfallsenergisektorn

Green Deal är ett avtal inom energi- och avtalsbranschen i planerings- och beredningsskedet, som om det förverkligas skulle skapa stabilitet i den reglering som rör branschen. Målet är att skapa ett frivilligt avtal, där företag inom energi- och avfallsbranschen och branschorganisationerna tillsammans med miljöministeriet förbinder sig till vissa mål, som till exempel hör samman med återvinningsgrad, utsläppsgränser för avfallsenergianläggningar och materialeffektivitet. Avtalet skulle till sin natur vara långsiktigt och skulle fastställa regleringen inom branschen för cirka tio år framöver. Green Deals effekt skulle särskilt riktas mot företag inom cirkulär ekonomi, men å andra sidan skulle dess effekter synas inom hela värdekedjans verksamhet.

Inom avfallsenergibranschen finns en hel del reglering som ständigt förändras.

Detta skapar utmaningar för långsiktig planering i företag inom branschen. Det är krävande att utveckla verksamheten på lång sikt och planera framtida investeringar om regleringen snabbt kan ändras. Med hjälp av Green Deal försöker man lösa dessa utmaningar och skapa beständighet i branschens verksamhet.

Vi på Westenergy har redan vidtagit åtgärder som avtalet skulle möjliggöra i det fall det förverkligas. Vi har utvidgat vår strategiska planering under flera års tid. Vårt centrala mål är att övergå till kolneutral energiproduktion fram till år 2030 och att göra kolbindning till en del av anläggningens verksamhet.

Vi har redan på förhand förberett oss på att Green Deal kommer att förverkligas genom att utarbeta ett åtgärdsprogram.

Vi hoppas att avtalet ska bli verklighet så att vi kan inleda de åtgärder inom branschen som avtalet förutsätter.

Westenergys informatör Juha Ripatti har hand om många kontakter i anslutning till Green Deal. Han ansvarar för att informera om ämnet inom vårt företag och ser till att vår personal känner till hur beredningen av avtalet framskrider. Beredningen i anslutning till Green Deal-avtalet utgör en betydande del av hans arbetsuppgifter vid Westenergy.

Vi och många andra företag inom branschen har ambitiösa mål vad gäller renare energiproduktion. Höga mål kräver dock även betydande investeringar som är krävande att förverkliga om verksamheten endast kan planeras i cykler på några år. Avtal som skapar långsiktiga utsikter och därmed gör det möjligt att testa olika nya lösningar är, med tanke på vår verksamhet, mycket viktiga.

 

ARBETSSÄKERHET OCH ARBETSHÄLSA

Hela personalen är med och främjar arbetssäkerheten

Vårt mål är att skapa en så säker och trivsam arbetsmiljö som möjligt för hela personalen. År 2021 inträffade inte ett enda olycksfall i arbetet, vilket innebär att vi nådde vårt mål vad gäller arbetssäkerhet. Till följd av coronarestriktionerna var vi tvungna att senarelägga en del av säkerhetsutbildningarna, men vi strävade efter att om möjligt ordna utbildningarna. Vi har alltid betonat personalens delaktighet i utvecklingen av säkerheten. Under årens lopp har vi särskilt med hjälp av säkerhetsobservationer framgångsrikt kunnat utveckla vår verksamhet. År 2021 ville vi dock vidareutveckla bolagets observationskultur och till följd av detta övergick vi inom säkerhetsobservationerna från kvantitativ viktning till kvalitativ viktning. Till följd av detta gjordes färre säkerhetsobservationer än året innan, men de var mer övergripande än tidigare.

Under år 2021 gjordes sammanlagt 66 säkerhetsobservationer för att främja arbetssäkerheten.

Inom säkerhetsobservationer införde vi en spjutspetsstrategi. Vi kommer i fortsättningen att årligen fokusera på säkerhetsobservationer inom ett verksamhetsområde och vi strävar efter att hitta en lösning på dessa. År 2021 utsåg vi avfallsleveranser och förarnas introduktion till verksamhetsområde för observationer. I mottagningshallen genomförde vi en effektiverad granskningsperiod i en vecka tillsammans med en expert inom säkerhetsbranschen. Resultaten från granskningen gav oss värdefull information som vi i fortsättningen kan utnyttja vid utvecklingen av säkerheten i mottagningen. Dessutom förde trafikeringsrutterna på anläggningens område och det nya lagerområdet med sig nya uppgifter i anslutning till säkerhet och riskhantering.

 • Arbetsolyckor
  0
 • Personalens sjukfrånvaro
  0
  %
 • Säkerhetsobservationer
  0

PERSONAL

Vi skapar bra förutsättningar för personalens utveckling och lärande

Vi vill stödja våra anställdas yrkesmässiga utveckling på bästa möjliga sätt. Vi upprättar individuella utbildningsplaner tillsammans med varje arbetstagare. Med hjälp av planen kan vi utreda inom vilka delområden arbetstagarna vill utveckla sin kompetens. Dessutom stödjer de årliga målsamtalen för sin del kartläggningen av utbildningsbehovet. På grund av de strikta coronaåtgärderna var den största utmaningen under året att ordna utbildningar. De anställdas hälsa är ytterst viktig och därför strävar vi efter att ta hand om kompetensutvecklingen inom de gränser som situationen tillåter.

Under år 2021 ordnade vi utbildningar och webbseminarier på distans.

På grund av coronarestriktionerna har det tidvis varit en utmaning att utveckla arbetsatmosfären. Det har inte varit möjligt att träffa sina arbetskamrater och utbyta nyheter på samma sätt som före pandemin. Som tur kunde vi ändå ordna en gemensam idrottsdag i maj när smittfallen minskade. Vi bekantade oss med discgolf och följde coronarestriktionerna och rekommendationerna. Dessutom utvecklade vi anläggningens konditionssal genom att skaffa nya redskap i syfte att motivera personalen till att ta hand om sin hälsa.

Personalen hade sammanlagt 80 utbildningsdagar under år 2021.

Case-intervju:

Projektmedarbetare Camille Dubost: Flexibelt arbete över språkgränserna

Jag hörde första gången om Westenergy under mitt Erasmus-utbytesår. Jag var utbytesstuderande vid Vasa yrkeshögskola är 2018 och vi besökte Westenergy som en del av mina studier. Jag fick redan under utbytesperioden en mycket positiv bild av Finland. Därefter återvände jag till Frankrike och studerade till ingenjör vid det tekniska universitetet i Troyes. I studierna ingick en obligatorisk praktikperiod utomlands. Då kom jag genast att tänka på Westenergy, eftersom jag i framtiden ville arbeta med hållbar utveckling. Jag beslöt skicka en ansökan till Westenergy och jag fick till slut också platsen.

Jag förväntade mig att arbetet i ett finskspråkigt företag skulle vara mer utmanande än vad det egentligen var. Alla dokument var på finska, men jag upplevde att jag fick hjälp av antingen översättare eller mina kollegor.

Jag blev förvånad över hur bra alla pratade engelska!

Jag kände mig aldrig utanför och jag togs alltid med i diskussionerna. Jag lärde mig också mycket mer om det finska språket och den finska kulturen. Jag ville få ut allt av möjligheten att arbeta i ett företag där man inte talade mitt modersmål. Jag var tvungen att gå utanför min bekvämlighetszon, vilket utvecklade min förmåga att anpassa mig till nya situationer.

Vid Westenergy fick jag mina första erfarenheter av distansarbete, eftersom jag började arbeta under coronarestriktionerna. I början kändes det utmanande att göra upp en tydlig tidtabell för arbetsdagarna, eftersom jag jobbade hemifrån. Dessutom kände jag mig i början lite ensam och saknade ofta att kunna samtala med mina nya kollegor. Jag lade märke till hur viktig interaktionen med arbetskamrater är, också med tanke på motivation. När jag övervann de här utmaningarna började jag verkligen njuta av mina arbetsuppgifter.

Jag har fått arbeta med många olika slags teman, till exempel hanteringslösningar för PVC-plastavfall och intressentanalyser. Dessutom har jag uppdaterat Westenergys webbplats och förbättrat företagets synlighet på de sociala medierna. Tack vare uppgifterna har jag bland annat kunnat utveckla min kreativitet, självständighet, exakthet och förmåga att fatta beslut. Med tanke på min ingenjörsbakgrund har en del arbetsuppgifter för mig varit relativt nya och annorlunda. Jag har lärt mig skapa innehåll som når och tilltalar människor. Jag har lagt märke till att det inte är så enkelt att producera innehåll på de social medierna som man först skulle kunna tro.

Mitt arbete vid Westenergy har varit en upplysande erfarenhet.

Jag visste redan som tonåring att jag i framtiden vill vara med om att utveckla samhället i en miljövänligare riktning.

Nu har jag insett vad arbetet för vår gemensamma planet verkligen innebär. Jag vet att det är en uppgift jag vill ta tag i även i framtiden. Dessutom har arbetet vid Westenergy gett mig en starkare känsla av att vara en medborgare i Europa än vad jag kände tidigare. Det krävs mod att börja arbeta utomlands, men belöningen är en vidare tankevärld. Jag känner att jag är mer öppen, målinriktad och målmedveten än tidigare. Jag vill verkligen på ett målmedvetet sätt delta i utvecklingen av en renare och mer hållbar värld. Jag är verkligt tacksam för den erfarenhet arbetet vid Westenergy har gett mig.

MILJÖ

Ansvaret för miljön spelar en central roll i vår verksamhet

Ur miljöns synvinkel var år 2021 mycket framgångsrikt. Det var särskilt positivt att

antalet miljöincidenter under hela året var endast ett fall.

Orsaken till det goda resultatet är rökgasskrubbern som är den senaste nyheten inom reningsanordningen för rökgaser. Den har visat sig fortfarande vara till stor nytta i anläggningens verksamhet.

Coronapandemin inverkade inte märkbart på miljöenhetens verksamhet. Arbetet löpte smidigt även om arbetsmetoderna har förändrats. Kemikalieleveranserna löpte problemfritt under år 2021 och det förekom inga utmaningar i tillgången till kemikalier. Säkerställande av tillgång har betonats ända från pandemins början. Om någon kemikalie tar slut, till exempel i rökgasreningen, kan detta orsaka stora problem för anläggningen.

Därför är säkerställandet av tillgången till kemikalier därmed en viktig del av framförhållandet under pandemin.

Våren 2021 beviljades vi miljötillstånd för vårt nya mellanlagersprojekt. Lagerområden har redan i byggnadsskedet lett till nya arbetsuppgifter och kommer att göra detta även i fortsättningen. Projektet övervakades enligt planerna och med hänsyn till miljöfaktorerna. Det avfallsbaserade byggmaterial som användes i projektet, det vill säga återvunnet betongkross från Stormossen, krävde inledande arbeten. Planerna i anslutning till projektet och användningen av återvunnet material godkändes av NTM-centralen. Även granskningen av avfallskvalitet överförs till mellanlagret. Vi har planerat och utvecklat denna ändring i takt med att projektet framskrider. Till följd av de krav som det nya området ställer har vi också uppdaterat vårt avloppsvattenavtal med Stormossen. Utgående från avtalet utarbetades också ett provtagningssystem för att kontrollera områdets vattenkvalitet. Projektet har löpt i smidigt samarbete med olika aktörer.

Vi inlämnade en ansökan om miljötillstånd i anslutning till BAT (Best Available Technology). Utifrån avfallsförbränningens BAT-slutsatser införs nya utsläppsgränsvärden, som ska följas senast före slutet av år 2023. Vi har förberett oss redan på förhand inför förändringen med hjälp av en rökgasskrubber. Tack vare den har vi redan nått de åtstramade utsläppsgränsvärdena.

Vid sidan av uppföljningen av klimatutsläppen övervakas anläggningens verksamhet under året genom ett flertal andra mätningar som görs för att säkerställa att verksamheten följer de gällande miljöbestämmelserna. Det tas regelbundna vattenprov från det kondensvattnet som uppstår vid användning av skrubbern, områdets yt- och grundvatten samt täckdiket vid avfallslagret. Vi deltar också i Vasa stads gemensamma luftkvalitetskontroll, och luftutsläppens miljöpåverkan studeras i en mossundersökning. Förekomsten av aspgelélav som påträffats i det närliggande naturskyddsområdet och som tillhör arter som bör bevakas, är under bevakning av en utomstående observatör.

Nedan finns resultaten från de kontinuerliga mätningarna år 2021.

Resultat från engångsmätningar 2021